62

Setembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

AQU Catalunya ratifica la seva posició capdavantera a Europa

Joaquim Prats Cuevas - President

A mitjan juliol AQU Catalunya va rebre l'informe d'avaluació externa internacional que analitza el compliment dels estàndards i directrius europeus per part de l'Agència.

El comitè extern, després d'analitzar les evidències detallades a l'autoinforme i de contrastar-les amb les entrevistes amb els diferents grups, ha conclòs que AQU Catalunya compleix els estàndards europeus i les disposicions fixats per ENQA per continuar com a membre de ple dret d'aquesta associació durant el quinquenni 2012-2017.

El grau de compliment dels estàndards avaluats s'estructura en quatre nivells: no assolit, parcialment assolit, substancialment assolit i completament assolit. Dels setze estàndards analitzats, el comitè n'ha considerat catorze de completament assolits i dos de substancialment assolits, que són el 2.1 (Aprofitament dels procediments d'assegurament intern de la qualitat de les universitats a l'hora de plantejar els processos d'avaluació externa) i el 3.6 (Independència).

Tal com s'indica a l'informe extern, AQU Catalunya ha fet un gran progrés respecte de l'avaluació del 2007. En el procés anterior, dels vuit estàndards avaluats, només dos es van considerar completament assolits i sis substancialment assolits. Puc afirmar, doncs, que, tot i que l'abast de la present avaluació ha estat més ampli que l'anterior, les millores introduïdes en aquest darrer quinquenni han estat substancials i notables i han permès superar aquesta avaluació amb molt bona nota. I si, a més a més, comparem els resultats obtinguts amb els de la resta d'agències europees que han passat per aquest procés, l'agència catalana se situa en una posició capdavantera.

Algunes de les qüestions més positives que recull l'informe extern són la consideració d'AQU Catalunya com una agència dinàmica, que aprofita les oportunitats per millorar la seva feina i per reforçar la qualitat del sistema universitari català; la descripció de l'Agència com una learning organisation, amb capacitat i voluntat d'analitzar les activitats que realitza i millorar-les a partir de l'experiència obtinguda; i l'esforç que AQU Catalunya destina a construir i mantenir relacions estretes amb els diferents agents (stakeholders), cosa que ha contribuït a l'establiment d'una atmosfera de confiança amb les universitats. També se n'elogia l'alt nivell de motivació del personal i la seva actitud constructiva en el context actual de restriccions pressupostàries, i l'excel·lent ús de les tecnologies de la informació, tant en la comunicació interna com externa.

En clau interna, no puc evitar dir-vos que el resultat que s'ha obtingut ha estat una injecció de satisfacció en saber que la feina que estem fent va en la direcció correcta i que els esforços que destinem dia a dia a fer-ho millor s'han vist recompensats.

Però no vull deixar escapar l'ocasió de compartir amb vosaltres una lectura en clau de sistema universitari català. L'informe explicita que els processos endegats són útils i vetllen clarament per la millora de la qualitat de les universitats catalanes. Per tant, també es valora positivament la feina feta per les universitats —des dels rectorats, vicerectorats, facultats, departaments, unitats tècniques de qualitat, professorat, personal d'administració i serveis, etc.— per a la millora de la qualitat dels ensenyaments universitaris i del seu professorat.

El resultat de l'avaluació és, també, un reconeixement internacional als treballs en favor de la qualitat que les universitats catalanes i l'Agència estan realitzant.

Però el procés no ha finalitzat. Encara queda pendent la decisió formal d'ENQA, que es prendrà a mitjan setembre, i la presentació de la sol·licitud de renovació de la nostra permanència al registre EQAR. Ara bé, el resultat de l'avaluació ens fa pensar que superarem tots dos processos, cosa que garantirà que l'Agència pugui continuar verificant les titulacions oficials a Catalunya.

La feina que a partir d'ara tenim sobre la taula és analitzar les recomanacions de millora que ens ha fet el comitè, per afrontar la propera avaluació prevista per al 2017. Aquestes recomanacions estan orientades bàsicament a replantejar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials (Marc VSMA) per tal d'assegurar-ne la viabilitat i, en el cas de l'avaluació del professorat, a introduir la docència com un aspecte a tenir en compte en els processos d'avaluació.

En resum, el resultat assolit és molt satisfactori i el nostre objectiu és treballar com fins ara, amb rigor i determinació, i intentar arribar al 2017 amb tots els deures fets per continuar mantenint, si més no, el nivell obtingut.

Agraeixo des d'aquest butlletí la confiança dipositada en l'Agència i aprofito per felicitar totes les persones que col·laboren amb nosaltres per haver contribuït a fer possible aquest resultat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008