62

Setembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • El programa AUDIT: la responsabilitat d'avançar en el model de qualitat
    Per a moltes universitats la posada en marxa del programa AUDIT l'any 2007 per part d'ANECA, ACSUG i AQU Catalunya es va percebre com una oportunitat. Actualment, és del tot inqüestionable la rellevància que ha anat adquirint el fet de disposar de mecanismes interns per a l'assegurament de la qualitat dins del procés d'adaptació de les titulacions a l'EEES.

    A hores d'ara, però, ens trobem davant del repte de passar de la declaració d'intencions a la valoració de la seva utilitat real dins de les institucions. Val a dir que, tot i les dificultats sorgides al llarg d'aquests anys, l'experiència de la Universitat Ramon Llull (URL) ha estat sens dubte positiva en molts aspectes, i no seria agosarat afirmar que ha resultat fonamental en alguns casos per integrar les diferents polítiques i estratègies de garantia de la qualitat dels ensenyaments que s'han anat desenvolupant fins al moment actual.
    Ariadna Barberà Mata - Tècnica de la Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent de la Universitat Ramon Llull
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008