75

Novembre 2014

OPINIÓ

Balanç de l'activitat de la CLiC després d'onze anys

Maria Lluïsa Hernanz Carbó - Presidenta de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya del 2005 al 2014

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) es va constituir el 26 de març de 2003 en compliment de l'article 145 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. Des que es va crear, la CLiC, de forma paral·lela a la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR), ha incidit notablement en els processos d'avaluació del professorat universitari de Catalunya. La CLiC va estar inicialment presidida per la professora Teresa García Milà, que va ser l'encarregada de posar-la en marxa i d'afrontar, juntament amb els membres que aleshores la integraven, les innombrables dificultats –materials i no tan sols materials– que inevitablement havien de sorgir com a conseqüència de la irrupció en el mapa universitari català d'un organisme inèdit, les funcions avaluadores del qual –com s'esdevenia en el cas de la CAR– quedaven fora de l'àmbit de les universitats. Quan el juliol del 2005 em vaig fer càrrec de la CLiC, aquesta etapa complexa estava superada i la Comissió, en bona mesura, consolidada.

La CLiC té sis comissions d'avaluació:

  • Comissió específica de l'àmbit d'Humanitats
  • Comissió específica de l'àmbit de Ciències Socials
  • Comissió específica de l'àmbit de Ciències
  • Comissió específica de l'àmbit de Ciències de la Vida
  • Comissió específica de l'àmbit de Ciències Mèdiques i de la Salut
  • Comissió específica de l'àmbit d'Enginyeria i Arquitectura

Cadascuna d'aquestes comissions específiques té un president o presidenta que organitza la feina dels membres que la integren, estableix i contrasta amb el seu equip els criteris d'avaluació específics del seu àmbit i es responsabilitza dels resultats globals derivats de la seva labor avaluadora. Tots els presidents de les comissions específiques formen part del plenari de la CLiC, en el qual, a banda de tractar de temes de caràcter general, es debat i es valora de forma conjunta la feina duta a terme per cadascuna de les comissions esmentades. El plenari de la CLiC es compon de vuit persones: el president o presidenta, dos membres designats –com el càrrec de president– pel titular del departament competent en matèria d'universitats, i cinc membres designats pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya a proposta del president o presidenta de la Comissió.

Des de l'any 2003 fins al final del 2013, s'han fet 19 convocatòries de professorat col·laborador, amb un total de 4.432 candidats presentats (fins al 2012, any en què es va extingir la figura) i 24 convocatòries de professorat lector, amb un total de 6.444 candidats presentats. Això ha representat, sobretot durant els primers anys de vida de la CLiC, un volum de feina certament important, tant des de la perspectiva de la gestió del procés com en l'àmbit pròpiament acadèmic. Aquest esforç ha irradiat més enllà de les fronteres de la Comissió: en concret, ha implicat un total de 262 experts, 197 dels quals procedeixen del sistema universitari català.

Amb la perspectiva que ens proporcionen els més de deu anys de funcionament de la CLiC, no sembla desenraonat afirmar que la labor desenvolupada durant aquest temps ha contribuït de manera eficaç a establir lligams de cooperació i sinergies entre els diferents àmbits científics que hi convergeixen. I això ha estat així perquè el principi que ha regit el seu funcionament ha estat la voluntat dels seus membres de treballar plegats i no de forma "confederada". Calia vetllar per mantenir un equilibri entre l'establiment dels mèrits específics dels diferents àmbits disciplinaris i la formulació de criteris generals que contribuïssin a definir un perfil estandarditzat de la persona candidata a professor lector. Calia també tenir clar que la funció de la CLiC és treballar com una comissió de "mínims" –independentment que aquests mínims puguin situar-se en un punt alt de l'escala–, amb el benentès que són les universitats les responsables últimes de la selecció del seu professorat.

El caràcter interdisciplinari de la CLiC ha representat una oportunitat única per generar un espai obert i plural de reflexió que ha afavorit l'intercanvi de punts de vista, la contrastació de sensibilitats no necessàriament uniformes davant dels problemes, la possibilitat, en definitiva, de compartir bones pràctiques i d'aprendre els uns dels altres a fer-ho millor. D'aquests debats, se n'han derivat aportacions valuoses que afecten les diferents dimensions –experiència investigadora, formació acadèmica i activitat docent– que es tenen en compte en l'avaluació. S'han esmerçat igualment esforços importants per definir de manera precisa els estàndards de qualitat mínims –particularment en l'àmbit de la recerca– exigibles a les persones candidates, i també per garantir la transparència en la difusió dels estàndards esmentats i l'equitat a l'hora d'aplicar-los. Aquesta llista, necessàriament incompleta, no es pot concloure sense fer esment de les energies que han dedicat els membres de la CLiC a aconseguir de les seves respectives comissions millores substancials en la redacció de les motivacions dels informes desfavorables.

Val la pena destacar, finalment, que la labor duta a terme per la CLiC ha anat més enllà de la feina material d'avaluació. És obvi que una comissió avaluadora emmarcada en el si d'una agència de qualitat com és AQU Catalunya no podia desatendre la dimensió dels estudis i l'anàlisi de dades rellevants sobre l'avaluació del professorat. D'ençà que es va crear, i amb la inestimable col·laboració de l'estructura administrativa d'AQU Catalunya, s'han elaborat treballs diversos en aquesta direcció. Un dels més interessants va mesurar i comparar les trajectòries de les persones candidates procedents dels sis àmbits objecte d'avaluació en les successives convocatòries de professorat lector i col·laborador des del 2003 fins al 2007.

En aquell treball les variables analitzades van ser el percentatge d'èxit, l'edat d'obtenció de l'informe favorable i la taxa de recursos. Molt més recentment, el maig del 2014, s'ha presentat un nou informe sobre el professorat lector (2003-2013), en què s'incideix sobre la mateixa temàtica. Val la pena fer referència també a un treball del principi del 2014 sobre el perfil dels mèrits dels candidats a professorat lector: tot i que es tracta d'una anàlisi d'abast parcial, aporta dades molt significatives de caràcter comparatiu sobre la productivitat i la qualitat científica de la recerca duta a terme pels candidats dels diferents àmbits que han obtingut una avaluació favorable el 2013. Finalment, cal fer referència al projecte en marxa per fer un balanç de l'evolució del perfil dels candidats a professorat lector amb informe favorable al llarg del període 2003-2013.

Pensem que aquesta mirada retrospectiva ens permet afirmar que la CLiC, mercès als esforços i la implicació de molts agents, ha contribuït en alguna mesura a la millora dels processos d'avaluació del professorat a Catalunya. Queda certament camí per recórrer. I de ben segur que sempre hi ha un marge important per corregir errors i emprendre noves millores. Però la vida, sortosament, continua.

Més enllà d'aquestes consideracions, a mi no em queda sinó agrair a l'equip de persones internes i externes a AQU Catalunya que han vetllat pel funcionament de la CLiC la seva confiança i el seu valuós suport durant aquests anys. Ha estat tot un privilegi gaudir de l'oportunitat de compartir aquesta experiència amb elles.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008