81

Abril 2016

31.03.2016

Primera reunió de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes

160318_caip

El 18 de març ha tingut lloc, a la seu d'AQU Catalunya, la primera reunió de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) des de la seva constitució. Hereva de l'antiga Comissió d'Avaluació de la Qualitat, la CAIP té com a funció principal l'avaluació de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió del sistema universitari.

En aquesta primera reunió, la CAIP, a part d'haver aprovat el reglament del seu funcionament, també ha aprovat els documents que es detallen a continuació:

  • Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters universitaris
  • Criteris per a l'acreditació "en progrés d'excel·lència" i acreditació "en condicions"
  • Revisió de la Guia per a l'acreditació de titulacions universitàries oficials de grau i de màster
  • Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els programes de doctorat
     
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008