el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

91

Octubre 2018

 • Youtube

EDITORIAL

Mesurant la satisfacció dels estudiants

Des de l'any 2005 al Regne Unit s'utilitza la NSS (National Students Survey) com una de les principals eines per analitzar la qualitat dels estudis universitaris. Es tracta d'una enquesta, formada per 27 preguntes concretes, que es fa a tots els estudiants de darrer curs. Amb una participació de prop del 70% dels implicats, les dades mostren una visió determinada d'un sistema amb més de 350 centres docents.

Recalco, "visió determinada", perquè és evident que no són res més que dades subjectives, com totes les enquestes. Dades que, tot i ser fruit d'una participació elevada, sempre inclouen un marge d'error. Ara bé, això no les invalida i, per descomptat, no poden servir de coartada als qui no els agraden els resultats obtinguts: "no és representatiu", "només responen els descontents", "no mostra la realitat existent a les classes"... En tot cas, malgrat que mai no es pot tenir una fotografia exacta de la realitat existent, és clar que aquest és un exemple d'un sistema que té informació molt més acurada que no pas un que no té res, que pren decisions a partir només d'opinions vagues.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Què opinen els graduats recents sobre el seu pas per la universitat?
  Conèixer la satisfacció dels estudiants amb la qualitat de la seva experiència educativa és condició necessària per poder millorar les titulacions. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, AQU Catalunya ha coordinat, des de l'any 2015, l'enquesta anual de satisfacció dirigida als titulats que tot just han acabat els seus estudis de grau. L'enquesta recull l'opinió sobre la seva experiència i els demana que comentin, honestament, com ha estat estudiar la seva carrera i a la seva universitat.
  Daniel Torrents - Gestor de projectes de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement
 • Consideracions sobre l’assegurament de la qualitat en la formació en línia (e-learning)
  Les universitats i els centres d'educació superior de tot Europa i d'una gran part del món han incorporat ràpidament nous mètodes d'ensenyament i aprenentatge relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació. Ens estem referint als ensenyaments virtuals o semipresencials. Les universitats i els centres d'educació superior s'han adaptat ràpidament a aquest escenari. No obstant això, les agències de qualitat presenten, en general, una certa demora a l'hora d'abordar les particularitats dels processos d'assegurament de la qualitat en e-learning.
  Esther Huertas - Gestora de projectes de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Projecte TeSLA: assegurament de la qualitat de l'avaluació en línia
  Actualment, la nostra societat viu a l'era digital, fet que es pot explicar principalment per la globalització i el fàcil accés a Internet. Aquests dos elements també han impactat directament en el procés d'ensenyament-aprenentatge i en les institucions d'educació superior. Així mateix, hi ha diversos estudis que mostren que la gran majoria d'universitats imparteixen o es plantegen impartir educació en línia o semipresencial.
  Roger Roca - Gestor de projectes de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement
 

OPINIÓ

 • El futur digital de les universitats

  António Teixeira
  Professor de la Universidade Aberta de Portugal i president del head panel del projecte TeSLA

  L'impacte global de la tecnologia, amb la consegüent aparició de la nova societat xarxa (o cibersocietat), ha provocat un canvi important en la manera de percebre, organitzar i impartir l'educació superior. La globalització econòmica ha forçat els ciutadans a adquirir i desenvolupar destreses i competències molt diferents per tal que es puguin ajustar ràpidament a entorns de treball canviants. Avui dia, a les universitats se'ls exigeix que preparin els estudiants per ocupar llocs de treball que potser encara no existeixen. Alhora, l'estil de vida actual obliga l'ensenyament a ser més obert, més flexible i més present arreu.

  La ràpida expansió de l'aprenentatge en línia a totes les universitats presenta una vinculació molt estreta amb aquesta transformació. Atès que facilita la desmaterialització i la segmentació dels processos educatius, per a les institucions l'aprenentatge en línia representa una forma més eficient, sostenible i present arreu d'ampliar a tothom l'accés a les oportunitats d'aprenentatge de qualitat. Però també brinda noves possibilitats per a la innovació continuada i la diversificació de les metodologies d'ensenyament i aprenentatge. A més a més, l'aprenentatge en línia ha permès a les universitats desenvolupar noves formes de docència que tenen un gran impacte en la societat (p. ex., els MOOC).

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008