64

Gener 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Enquesta de satisfacció de la població graduada: una oportunitat per a la millora de les titulacions

Miquel Vidal Espinar - Avaluació institucional d'AQU Catalunya

EnquestesUn dels instruments centrals de l'estratègia de millora contínua de les universitats és el procés de seguiment de les titulacions. En l'actualitat, aquest procés és revisat de manera parcial per AQU Catalunya, tot i que a mitjà termini hauria de ser una de les activitats regulars dels centres duta a terme en el marc dels processos definits i implementats del seu sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ), independentment del fet que a més sigui sotmesa o no a una avaluació externa.

El seguiment de les titulacions pren com a referència, entre altres aspectes, indicadors de resultats acadèmics i altres dades quantitatives i qualitatives (com ara la satisfacció dels agents implicats i la inserció laboral de la població titulada) per analitzar la titulació i plantejar propostes enfocades a la seva millora. Per mitjà de la plataforma UNEIX, els centres universitaris disposen d'un seguit d'indicadors que els permeten reflexionar sobre dimensions clau per valorar la qualitat dels programes formatius, com per exemple indicadors d'accés i matrícula, característiques de l'alumnat, perfil del professorat i resultats acadèmics, entre d'altres. D'aquesta manera, es disposa d'indicadors fiables i harmonitzats que permeten una anàlisi comparativa en el marc del sistema universitari català. Òbviament, i de manera addicional, els centres universitaris haurien de disposar també d'aquells indicadors propis obtinguts gràcies a la implementació dels seus SGIQ.

Indicadors clau, com són els relacionats amb la satisfacció dels agents implicats, en concret de l'estudiantat, s'han desenvolupat fins ara de manera irregular per part de les universitats. En aquest context, es constata com a pràctica consolidada la recollida d'informació sobre la satisfacció de l'alumnat a escala d'assignatura-professorat. En canvi, això no és així pel que fa a la seva satisfacció en una fase inicial dels estudis, considerat moment clau per a la detecció de problemàtiques, com ara la dificultat en la transició a la universitat, que poden portar a l'abandonament dels estudis.

Tampoc no és una pràctica habitual recollir informació sobre la satisfacció envers els estudis un cop finalitzats, tot i que aquesta és una visió global necessària per a la millora del programa formatiu. Si bé es té constància de l'existència d'algunes experiències i bones pràctiques a escala de titulació en alguns centres i/o universitats catalanes, els informes de seguiment de les titulacions que ha revisat AQU Catalunya mostren que aquests instruments no s'apliquen de manera regular, que la satisfacció de l'alumnat no es té en compte en la millora de les titulacions d'una manera ordenada i significativa, i que no hi ha una eina harmonitzada en l'àmbit del sistema universitari català que permeti una anàlisi comparativa, sistemàtica i transversal de la satisfacció de l'alumnat. És a dir, el nostre sistema universitari mostra encara, en general, una clara mancança a l'hora d'incloure la satisfacció dels seus grups d'interès dins de les activitats de seguiment i millora de les titulacions.

En aquest context, AQU Catalunya, sota els auspicis de la Direcció General d'Universitats, ha cregut oportú liderar l'elaboració d'una enquesta sobre la satisfacció de l'alumnat. Entre les opcions existents per omplir els forats detectats (per exemple, enquesta de primer curs o enquestes en finalitzar les titulacions de grau o de màster), s'ha cregut convenient començar per l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat un cop finalitzats els seus estudis de grau. L'objectiu d'aquest projecte rau a definir un model d'enquesta que pugui integrar-se amb altres instruments de les universitats i que s'incorpori de forma regular als processos de seguiment i d'acreditació de les titulacions, tot establint unes dimensions clau comunes que possibilitin als responsables de les titulacions no tan sols la millora de la mateixa titulació, sinó també trobar elements d'equivalència i anàlisi comparativa en el sistema universitari català.

L'enquesta s'ha dissenyat incorporant-hi bones pràctiques del nostre sistema universitari, a partir del conjunt d'enquestes disponibles actualment a les universitats catalanes, i també a partir de models internacionals. En aquest context, cal destacar que s'han examinat instruments amb experiència i trajectòria molt consolidades, com són el National Student Survey of the Higher Education Funding Council for England, dins de l'àmbit del Regne Unit o el National Survey of Student Engagement, que té com a àmbit universitats nord-americanes i canadenques. També s'han tingut en compte les recomanacions per recollir la satisfacció de l'alumnat proposades pel projecte Multidimensional Global University Ranking (U-multirank).

L'estructura de l'enquesta elaborada per AQU Catalunya consta de tres blocs que, en termes globals, han de permetre copsar l'opinió de l'estudiantat sobre la seva satisfacció pel que fa als resultats d'aprenentatge i als processos associats amb el desenvolupament de la titulació. En un primer bloc es defineixen un conjunt de preguntes relatives a la identificació de l'alumnat i el seu accés al grau, les motivacions i la durada dels estudis. En el segon bloc es proposa una "Valoració general de la titulació", la qual, amb un nombre limitat de preguntes, ha de proporcionar una visió global de la satisfacció de l'alumnat envers el grau cursat. Finalment, el tercer bloc ("Valoració específica per dimensions de la titulació") s'estructura en subseccions que permeten aprofundir en diversos aspectes i elements relacionats amb la qualitat de la titulació, concretament "Estructura, perfil de formació i organització", "Professorat i suport acadèmic", "Metodologia docent i avaluació", "Pràctiques externes i mobilitat", "Treball de fi de grau", "Recursos materials i serveis de suport a l'aprenentatge", "Desenvolupament personal i competències transversals assolides" i "Informació, participació i clima social".

I ara què? Aquesta proposta d'enquesta no podrà tenir èxit si no té la complicitat i la implicació del nostre sistema universitari. En una primera etapa, el disseny inicial de l'enquesta ha rebut aportacions significatives i comentaris molt positius de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya. Posteriorment, l'enquesta s'ha presentat en una reunió d'AQU Catalunya amb els vicerectors i vicerectores de Qualitat i Ordenació Acadèmica i amb les unitats tècniques de qualitat de les universitats catalanes, que va tenir lloc el passat mes d'octubre. L'objectiu actual és crear un grup de treball estable, amb representants de totes les universitats, per afinar el disseny de l'enquesta i també per decidir el camí a seguir en la seva implementació.

Després d'una primera fase en què es projecta realitzar una prova pilot amb una fracció representativa tant dels ensenyaments com de l'alumnat del sistema universitari català, es pretén que a curt termini siguin les mateixes universitats les que liderin l'aplicació de l'enquesta, com un instrument complementari a les seves pràctiques habituals de recollida d'informació per a la millora contínua de les titulacions.

En aquest futur, confiem que pròxim, en què la recollida d'informació sobre la satisfacció de l'alumnat envers la globalitat del programa formatiu sigui una pràctica regular, consolidada i amb resultats visibles, estem segurs que d'una manera natural els resultats de l'enquesta de satisfacció seran un punt de partida clau per a la presa de decisions relacionades amb la millora de les titulacions, com ja és així en altres sistemes universitaris.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008