64

Gener 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • La importància de la consulta pública
    La missió de la QAA, l'agència de garantia de la qualitat de l'educació superior del Regne Unit, és assegurar els estàndards i millorar la qualitat de l'educació superior en aquest país. Per a això, aquesta agència avalua de quina manera les universitats compleixen les seves responsabilitats com a institucions autònomes, mitjançant la realització d'avaluacions externes i la publicació dels resultats en forma d'informes. Els judicis que s'emeten en el curs de les avaluacions es basen en el Codi de Qualitat per a l'educació superior del Regne Unit (conegut així des del desembre del 2011, i anteriorment anomenat Infraestructura Acadèmica), l'actualització i vigència del qual és responsabilitat de la QAA.
    Harriet Barnes i Janet Bohrer - Quality Assurance Agency for Higher Education in the UK (QAA)
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008