el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

64

Gener 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

2013, comença l'acreditació de titulacions

Voldria obrir el primer editorial de l'any destacant que el 2012 AQU Catalunya va superar la segona avaluació externa internacional de compliment dels Estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat, i el resultat l'ha situada com una de les dues agències, juntament amb l'anglesa, que millor els compleix.

I, com a conseqüència de l'avaluació, l'Agència continua com a membre de ple dret d'ENQA, associació de la qual és membre fundadora, i manté la seva inscripció en el registre europeu d'agències EQAR. ENQA compta amb 36 agències membres de ple dret, i EQAR en té inscrites 28. I, com a dada de referència, diré que a Europa operen una seixantena d'agències de qualitat com la nostra.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • L'acreditació de les titulacions
  Fa dos anys, AQU Catalunya va definir el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (Marc VSMA), que vincula els processos d'avaluació de la qualitat que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments. Enguany podem afirmar que tenim implantats amb èxit els processos de verificació, seguiment i modificació, i ara ha arribat l'hora de dissenyar i implementar el darrer procés del Marc VSMA: l'acreditació de titulacions.
  Anna Prades Nebot i Carme Edo Ros - Gestores de projectes de l'àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Enquesta de satisfacció de la població graduada: una oportunitat per a la millora de les titulacions
  Un dels instruments centrals de l'estratègia de millora contínua de les universitats és el procés de seguiment de les titulacions. En l'actualitat, aquest procés és revisat de manera parcial per AQU Catalunya, tot i que a mitjà termini hauria de ser una de les activitats regulars dels centres, independentment del fet que sigui sotmesa o no a una avaluació externa, duta a terme en el marc dels processos definits i implementats del seu sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ).
  Miquel Vidal Espinar - Avaluació institucional d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • La importància de la consulta pública

  Harriet Barnes i Janet Bohrer
  Quality Assurance Agency for Higher Education in the UK (QAA)

  La missió de la QAA, l'agència de garantia de la qualitat de l'educació superior del Regne Unit, és assegurar els estàndards i millorar la qualitat de l'educació superior en aquest país. Per a això, aquesta agència avalua de quina manera les universitats compleixen les seves responsabilitats com a institucions autònomes, mitjançant la realització d'avaluacions externes i la publicació dels resultats en forma d'informes. Els judicis que s'emeten en el curs de les avaluacions es basen en el Codi de Qualitat per a l'educació superior del Regne Unit (conegut així des del desembre del 2011, i anteriorment anomenat Infraestructura Acadèmica), l'actualització i vigència del qual és responsabilitat de la QAA.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008