64

Gener 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

2013, comença l'acreditació de titulacions

Joaquim Prats Cuevas - President

Voldria obrir el primer editorial de l'any destacant que el 2012 AQU Catalunya va superar la segona avaluació externa internacional de compliment dels Estàndards i directrius europeus per a l'assegurament de la qualitat, i el resultat l'ha situada com una de les dues agències, juntament amb l'anglesa, que millor els compleix.

I, com a conseqüència de l'avaluació, l'Agència continua com a membre de ple dret d'ENQA, associació de la qual és membre fundadora, i manté la seva inscripció en el registre europeu d'agències EQAR. ENQA compta amb 36 agències membres de ple dret, i EQAR en té inscrites 28. I, com a dada de referència, diré que a Europa operen una seixantena d'agències de qualitat com la nostra.

Entre els beneficis que comporta superar una avaluació d'aquestes característiques, en voldria destacar els següents:

  • El primer, i molt necessari, és que s'augmenta la confiança entre les institucions educatives i les agències.
  • I el segon és que les agències i les institucions d'educació superior, en utilitzar una avaluació d'acord amb aquests estàndards, disposem de punts de referència comuns per assegurar la qualitat i, per tant, es reforcen els procediments per al reconeixement de les titulacions en l'àmbit europeu.

Respecte del primer punt, si bé superar aquest procés d'avaluació i fer-ho de la manera com s'ha aconseguit és molt meritori, i dóna garanties a les universitats que l'Agència treballa d'acord amb uns estàndards, la confiança també ens l'hem de continuar guanyant per altres camins, com ara l'estreta col·laboració amb les universitats, la transparència i el perfeccionament continu de les activitats.

I, pel que fa al segon, si bé la dimensió internacional i de reconeixement dels processos d'avaluació (i dels resultats) és encara incipient, i a AQU Catalunya hi estem treballant juntament amb els nostres homòlegs europeus, els propers anys es convertirà en un eix estratègic decisiu, tant per a les agències com per a les universitats. I haurem d'estar preparats. Ara per ara, podem trobar exemples de reconeixement mutu en el marc del programa MULTRA, impulsat per l'European Consortium for Accreditation.

El curs 2013-2014 les universitats i l'Agència hem d'afrontar un repte important: iniciar els processos de visites externes i d'acreditació de les titulacions adaptades a l'Espai europeu d'educació superior (EEES), de les quals ja fa quatre anys, o sis, de la seva verificació inicial.

Des de l'Agència estem treballant perquè la metodologia i el procés esdevinguin tan transparents i participatius com sigui possible, per tal d'assegurar un millor encaix entre els objectius que persegueix l'acreditació i el seu desplegament. Per tant, continuem treballant estretament amb les universitats per assegurar la qualitat del procés i el seu valor dins del sistema.

I el procés d'acreditació tindrà una intensificació d'internacionalització per a les titulacions que vulguin competir més enllà del nostre sistema universitari. Això significarà que, com més avançats tinguem els processos de reconeixement mutu internacional de les titulacions, més fàcil en serà el reconeixement en l'àmbit europeu i, potser, més enllà.

Com es pot veure, els beneficis abans esmentats de l'avaluació externa no són aspectes llunyans que només afecten l'Agència. Són aspectes que s'imbriquen quotidianament amb les necessitats del sistema universitari català.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008