64

Gener 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
31.12.2012

AQU Catalunya assessorarŕ i donarŕ suport tčcnic a Unibasq en la implementació del seu SGIQ

Les agències catalana i basca han ampliat el Conveni marc de col·laboració per a l'establiment de mecanismes de cooperació i d'intercanvi d'experiències en els camps de l'avaluació de la qualitat, certificació i acreditació, signat el 23 de juny de 2011. Així, durant l'any 2013, AQU Catalunya donarà suport tècnic i assessorament a Unibasq en la implantació d'un sistema de garantia interna de la qualitat a l'agència basca i en la seva adaptació als estàndards europeus (ESG).

Ampliació del conveni de col·laboració entre AQU i Unibasq

El director d'Unibasq, Juan Andrés Legarreta, i el d'AQU Catalunya, Josep
Anton Ferré, han signat l'ampliació del conveni de col·laboració el 15/12/12.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008