64

Gener 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

La importància de la consulta pública

Harriet Barnes i Janet Bohrer - Quality Assurance Agency for Higher Education in the UK (QAA)

La missió de la QAA, l'agència de garantia de la qualitat de l'educació superior del Regne Unit, és assegurar els estàndards i millorar la qualitat de l'educació superior en aquest país. Per a això, aquesta agència avalua de quina manera les universitats compleixen les seves responsabilitats com a institucions autònomes, mitjançant la realització d'avaluacions externes i la publicació dels resultats en forma d'informes. Els judicis que s'emeten en el curs de les avaluacions es basen en el Codi de Qualitat per a l'educació superior del Regne Unit (conegut així des del desembre del 2011, i anteriorment anomenat Infraestructura Acadèmica), l'actualització i vigència del qual és responsabilitat de la QAA. El Codi de Qualitat no és un reglament, sinó que estableix "expectatives" d'alt nivell que les universitats han d'assolir per mitjà dels seus sistemes interns de garantia de la qualitat.

Com a organització, la QAA està compromesa amb la transparència de les seves activitats. Un reflex n'és, per exemple, la publicació de tots els seus informes d'avaluació i dels manuals que expliquen els processos d'avaluació. L'agència també demostra el seu compromís amb la transparència mitjançant processos de consulta pública, sempre que això és possible. La seva política de consulta pública s'ajusta als principis de consulta pública per a les administracions i els organismes públics,1 procés que se segueix en moltes àrees de treball, incloent-hi el desenvolupament de metodologies d'avaluació.

Aquest article se centra en el desenvolupament del Codi de Qualitat, el qual ha comportat un període d'intensa activitat, encara en curs, d'ençà de la tardor del 2011.

A la QAA, per elaborar moltes de les nostres publicacions, i en particular els documents normatius com és el cas del Codi de Qualitat, ens basem inicialment en l'assessorament i l'orientació d'experts de l'àmbit de l'educació superior i d'altres grups d'interès, com ara els estudiants, que ofereixen els seus coneixements a partir de la seva pròpia experiència d'aprenentatge.2 Posteriorment, es presenta a consulta pública un esborrany del document.

Promovem activament la consulta pública i n'informem dels terminis per mitjà de diversos canals de comunicació, especialment el butlletí electrònic periòdic de la QAA. Durant la consulta pública organitzem sessions de debat en diverses parts del Regne Unit, cosa que permet als representants de les institucions i organismes implicats discutir el document, conèixer com s'ha desenvolupat i compartir bones pràctiques. Els representants pertanyen a tota la gamma d'institucions proveïdores de serveis d'educació superior al Regne Unit, i en la majoria de casos actuen en les sessions de debat en nom de les seves organitzacions, per tal que aquestes puguin donar una resposta completa i formal, per escrit, al procés de consulta. Abans de finalitzar la publicació, tenim en compte i ens prenem molt seriosament tots els comentaris que rebem durant el procés de consulta, ja sigui en sessions de debat o per escrit.

Des de la QAA considerem que aquest és un model sòlidament establert per al desenvolupament dels documents que han de ser referents per a l'assegurament de la qualitat de l'educació superior al Regne Unit, model que ja es va fer servir en la redacció de la Infraestructura Acadèmica del 1997. No obstant això, per tal de maximitzar l'eficiència dels nostres processos i de reflectir la velocitat i el volum de feina feta en el Codi de Qualitat, el 2011 vam afegir-hi un nou instrument per recollir més opinions en els processos de consulta pública. Es tracta d'una enquesta en línia específica per a cada procés, amb un seguit de preguntes tancades i unes altres d'obertes per poder incloure-hi comentaris més detallats.

Fins ara, hem completat o tenim en marxa set processos de consulta pública que utilitzen aquest instrument. Hem rebut més de 660 respostes a les consultes dutes a terme, gairebé totes per mitjà del formulari en línia. La majoria de respostes provenen de les universitats, però entre el 10 i el 15% procedeixen de centres de formació contínua, d'altres institucions proveïdores de serveis d'educació superior, d'organismes professionals, legals i normatius, d'organismes sectorials i òrgans de representació d'estudiants, i també d'individus a títol personal, tal com es pot observar al gràfic que resumeix les sessions de debat sobre el capítol B3 del Codi de Qualitat ("Aprenent i ensenyant").

El mètode de recollida de respostes en línia ha facilitat una anàlisi substancial i detallada de la informació rebuda. En primer lloc, perquè preguntem sobre qüestions específiques en comptes d'una única qüestió genèrica oberta i, en segon lloc, perquè podem recopilar i organitzar la informació amb més facilitat.

Tanmateix, també hem hagut de resoldre dificultats. Algunes de les persones enquestades ens van dir que no tenien ni temps ni ganes de respondre a una enquesta llarga quan només volien aportar-hi un petit comentari, amb la qual cosa hem treballat amb enquestes incompletes. Atès que la majoria de persones que responen a les enquestes ho fan en nom d'una organització, s'han fet servir diferents mètodes per aconseguir les respostes, com ara grups de discussió. Finalment, com que molts dels temes que tracta el Codi de Qualitat estan condicionats per l'ampli context polític i social en què els agents implicats estan treballant, les persones enquestades van comentar que, abans de donar la seva resposta final, era útil saber quins temes esmentaven els altres en les sessions de discussió.

Per tot això, durant el darrer any hem adaptat alguns dels aspectes pràctics del nostre procés de consulta pública. Per exemple, hem publicat les preguntes de l'enquesta en línia de forma separada, perquè les persones que responen a l'enquesta puguin utilitzar-les per obtenir realimentació dels seus col·legues. També hem introduït una adreça de correu electrònic específica per al Codi de Qualitat, i en les sessions de discussió n'impulsem l'ús per part de totes les persones que vulguin plantejar una qüestió en particular. El nostre objectiu és publicar un resum dels comentaris de les sessions de discussió a la nostra pàgina web abans de la finalització del període de consulta pública. Això permet a les persones que participen en l'enquesta veure quines són les principals qüestions plantejades durant les sessions de debat dutes a terme en diferents ubicacions geogràfiques i ajudar-les a elaborar la seva resposta.

Juntament amb la versió final del document, publiquem un informe que resumeix els temes principals que han sorgit durant la consulta i que s'han reflectit en les modificacions introduïdes al document. No és estrany, doncs, que un document canviï substancialment com a resultat del procés de consulta pública. Cal destacar que algunes de les persones que han participat en aquests processos ens han comentat que han detectat en la darrera versió del document les modificacions que reflecteixen les seves opinions, fet que els mostra el valor de comprometre's en processos de consulta pública. El procés de consulta ens permet implicar-hi els diferents agents i fer-los sentir part dels referents, cosa que és crucial en un context on les institucions d'educació superior són independents i autònomes.

La validesa del Codi de Qualitat com a referent en l'educació superior al Regne Unit depèn de la manera com es tenen en compte, durant la seva elaboració i actualització, les opinions i experiències de qui l'utilitzarà, i veiem que el procés de consulta pública ho fa possible.

1 La política de consulta pública de la QAA està disponible a www.qaa.ac.uk/AboutUs/corporate/Policies/Pages/QAA-policy-on-consultations.aspx, mentre que els principis de consulta pública per al govern i les administracions públiques estan disponibles a www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/Consultation-Principles.pdf

2 El procés de desenvolupament es descriu a www.qaa.ac.uk/AssuringStandardsAndQuality/quality-code/Pages/development.aspx

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008