83

Octubre 2016

20.09.2016

Publicat el nou Marc VSMA en català, castellà i anglès

160920_vsma

El passat mes de juliol, el Consell de Govern d'AQU Catalunya va aprovar el nou Marc per a la verificació, la modificació, el seguiment i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials, el qual substitueix l'aprovat l'any 2010 i que ja és consultable a la web de l'Agència en català, castellà i anglès.

Ateses les necessitats d'adaptar l'antic Marc als nous ESG (2015) i a la normativa que regula les titulacions universitàries oficials, i per tal de donar una millor resposta a les necessitats de garantia de la qualitat com a conseqüència del major dinamisme dels ensenyaments per a la seva adaptació als EEES, el nou Marc VSMA conté com a elements principals:

  1. L'impuls de l'avaluació institucional per tendir cap a universitats autoacreditades
  2. L'impuls de la generació automàtica d'informes d'avaluació, per a millorar l'eficiència dels processos
  3. El reforç de l'acreditació com a procés que aporta més valor afegit a les universitats
  4. La millora de la consistència del mapa de titulacions amb l'ús de referents (clústers)

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008