Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

4.6.2019

Resposta a la Declaració per un canvi en els criteris de l’AQU

En resposta a la “Declaració per un canvi en els criteris de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)” signada per acadèmics i acadèmiques de diverses universitats, AQU Catalunya manifesta el respecte institucional per les persones que heu subscrit la Declaració i expressa la voluntat, com sempre ha fet, d’escoltar els motius que l’han suscitat i buscar les solucions més adequades, tot garantint la qualitat del sistema universitari català.

En relació amb la Declaració, AQU Catalunya fa notar el següent:

 1. Algunes de les qüestions plantejades —com són: la política científica, les condicions i oportunitats laborals, i el finançament— sobrepassen clarament les funcions d’AQU Catalunya i, per tant, s’haurien d’adreçar als organismes competents.
 2. AQU Catalunya, com a agència d’avaluació externa reconeguda en l’àmbit europeu i internacional, actua tot seguint els Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), aprovats pels i per les ministres responsables de l’Educació Superior de la Unió Europea, i sobre el compliment dels quals és avaluada cada cinc anys. AQU Catalunya aplica els ESG tant en els processos d’avaluació de titulacions i d’institucions, com d’avaluació del professorat. Un dels estàndards principals és el d’independència, que estableix que l’Agència ha de ser plenament responsable de les seves activitats d’avaluació i dels resultats que en resultin sense rebre cap influència de tercers —com puguin ser universitats o govern.
 3. AQU Catalunya, en el compliment dels ESG, acredita que:
  • dissenya metodologies adequades als objectius,
  • aplica amb coherència els criteris i processos d’avaluació que han estat definits i publicats prèviament,
  • garanteix la qualitat de les persones expertes externes que participen en els processos d’avaluació,
  • publica els resultats de les seves avaluacions,
  • i disposa d’un sistema de reclamacions i apel·lacions independent.
 4. AQU Catalunya emet des de l’any 2003 informes per al nivell de lector —en els quals es té en compte la trajectòria docent—, i acreditacions de recerca i de recerca avançada, per als nivells d’agregat i catedràtic, que d’acord amb la normativa vigent solament poden tenir en compte la recerca. Aquests processos garanteixen que les persones candidates assoleixen un nivell mínim, requisit previ per presentar-se als processos de selecció que convoquen les universitats per a la seva contractació. Les acreditacions poden ser també atorgades a investigadors i investigadores que les sol·liciten a efectes estrictament curriculars, sense intenció de presentar-se necessàriament a cap procés de selecció a les universitats. La taxa d’èxit en el període 2012-2016 ha estat del: 67% per al nivell de lector, 65% per al d’agregat, i 68% per al de catedràtic. Quant a les persones que han superat l’avaluació, 9 de cada 10 ho ha fet en el primer intent.
 5. AQU Catalunya avalua des del 2005 els mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes a efectes de les retribucions addicionals. En el cas de l’avaluació del personal docent i investigador funcionari, el percentatge d’avaluacions favorables és molt alt (95% el 2018), atès que majoritàriament els sol·liciten les persones que ja han obtingut una avaluació positiva per part de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora–ANECA, i AQU Catalunya fa un reconeixement automàtic, si no es detecten errors en la sol·licitud. En el cas del personal docent i investigador contractat, en el darrer quinquenni s’observa un increment en un 65% en el nombre de sol·licituds presentades i la taxa de favorables és del 80% el 2018.
 6. La Comissió d’Avaluació de la Recerca (CAR) és la comissió responsable d’aprovar el procediment i els criteris d’avaluació per àmbits de coneixement i les seves comissions específiques d’avaluació (Humanitats, Ciències Socials, Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut i Enginyeria i Arquitectura) són les encarregades de realitzar les avaluacions, d’aplicar amb coherència el procés i els criteris d’avaluació, tot tenint en compte el context i les especificitats de cada camp de coneixement de la persona avaluada. Cada sol·licitud compta amb dos informes d’avaluació previs independents que s’eleven a la comissió específica, que els analitza i pren la decisió de l’avaluació de manera col·legiada.
 7. Les comissions específiques poden comptar amb el suport de persones expertes acadèmiques que col·laboren amb l’Agència per cobrir tots els camps de coneixement. AQU Catalunya garanteix que les persones expertes que avaluen compleixen el perfil establert d’acord amb la normativa vigent i que són coneixedores de l’àmbit científic i el context objecte d’avaluació.
 8. Els processos d’avaluació d’AQU Catalunya es basen prioritàriament en una avaluació indirecta, o secundària, a partir del “peer review” previ i dels indicis de qualitat derivats de les aportacions (majoritàriament articles científics, monografies i capítols de llibre). Els indicis de qualitat estan presents a les principals bases de dades i repertoris bibliogràfics (WoS, SCOPUS, ERIH, CARHUS, SPI, etc.). Aquests referents es defineixen en els criteris d’avaluació de cada comissió específica, que coneix la tradició científica de cada disciplina i els aplica de forma coherent i contextualitzada.
 9. Els criteris d’avaluació es van establir l’any 2003 per la CAR i, com a resultat del procés de millora contínua del procés d’avaluació, s’han anat fent adaptacions puntuals i concretes amb l’objectiu d’adequar-los a les realitats científiques de cada àmbit i de clarificar els requisits d’avaluació. Els canvis més rellevants en els criteris de 2003 s’han produït: el 2015, quan la CAR va reforçar en la seva aplicació el fet que la qualitat científica contrastada de les aportacions prevaldria respecte de la quantitat; i el 2016, quan la CAR va introduir el concepte d’”àmbit singular” per tal de poder modular l’aplicació dels criteris a aquelles àrees de coneixement que per la naturalesa de la seva activitat investigadora així ho requerien (fins ara l’instrument s’ha aplicat, per exemple per a les àrees de coneixement d’Infermeria i Fisioteràpia), tot atenent una demanda de les universitats i del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 10. El 2018 la Comissió Específica de Ciències Socials va fer la primera revisió dels criteris d’avaluació del 2003 per precisar la definició de la tipologia d’aportacions en forma d’articles necessaris per superar les acreditacions, així com el barem de cadascuna de les dimensions avaluades. La finalitat de la revisió era garantir una major coherència en el recorregut lector-agregat-catedràtic, i no incrementar l’exigència per superar els processos d’avaluació. Atès que la modificació aprovada no recollia un canvi substancial en els criteris d’avaluació, la Comissió va procedir a la seva implantació en la convocatòria següent, tot vetllant perquè cap persona avaluada quedés perjudicada. Prova d’aquest fet és que la taxa d’èxit de la convocatòria en la qual s’ha aplicat aquesta modificació s’ha mantingut pràcticament igual a la del quinquenni anterior (58%).
 11. AQU Catalunya té previst des de fa anys, com a part del seu sistema d’assegurament extern de la qualitat, un procés de reclamació i apel·lacions per garantir els drets de les persones sol·licitants. Actualment, la Comissió d’Apel·lacions d’AQU Catalunya, actua de manera independent a les comissions específiques d’avaluació i és l’encarregada de resoldre els recursos d’alçada interposats contra els acords de les comissions específiques de la CAR. La Comissió d’Apel·lacions es va crear el 2015 i des d’aleshores la taxa d’estimació de recursos d’alçada presentats ha estat superior al 20, en funció de la tipologia de convocatòria d’avaluació.
 12. L’activitat d’AQU Catalunya és transparent a través del web www.aqu.cat. En la web corporativa es pot trobar, tant la composició dels òrgans de govern i avaluació, com els experts que participen en els processos d’avaluació i els seus currículums, les actes dels principals òrgans de govern i d’avaluació, els procediments, els criteris i els resultats dels processos d’avaluació, els convenis, els estudis i anàlisis, etc.
 13. AQU Catalunya disposa de diferents canals per rebre els comentaris dels usuaris: un d’ells és a través de bústies de correu electròniques com la d’“atenció a l’usuari”, la de professorat@aqu.cat, o les institucionals; també via telefònica; o via postal. Així mateix, AQU Catalunya rep els comentaris, queixes i suggeriments institucionals a través dels diferents òrgans, principalment els òrgans assessors, amb els quals es reuneix periòdicament per coordinar les seves activitats. D’acord amb el sistema de garantia intern de la qualitat basat en la norma ISO 9001, totes les demandes que l’Agència rep s’atenen oportunament.

Tenint en compte el marc d’actuació d’AQU Catalunya, algunes de les demandes explicitades en la Declaració no són d’aplicació (1, 2, 3, 4 i 9), mentre que altres ja fa anys que estan incorporades a l’activitat normal d’AQU Catalunya (5, 6 i 7).

AQU Catalunya ha traslladat la Declaració als òrgans pertinents, que actuant de forma independent estan procedint a la seva anàlisi. Així mateix, la Comissió d’Avaluació de la Recerca estudiarà i, si escau, ajustarà la correspondència dels criteris amb els de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora-ANECA.

Tal com s’ha explicat en el punt 9, l’any 2016 es va establir el concepte d’”Àmbit singular” a partir del moment en què es van identificar àmbits que requerien especial atenció, procés que la CAR podria estendre a altres àmbits en casos degudament justificats.

Així mateix, arran d’algun comentari rebut sobre el canvi en els criteris d’avaluació de la Comissió Específica de Ciències Socials en la segona convocatòria de 2018, el passat 3 d’abril el director d’AQU Catalunya i el president de la Comissió Específica de Ciències Socials es van reunir amb els interlocutors que les universitats van designar, els vicerectors i vicerectores competents en matèria de professorat o de recerca de totes les universitats del sistema universitari català, per explicar-los les modificacions introduïdes i la seva motivació. La reunió es va desenvolupar en un clima positiu i d’entesa, i en cap cas es va plantejar l’anul·lació o canvi de criteris.

AQU Catalunya reitera la seva voluntat d’escoltar les inquietuds de tots els grups d’interès i buscar les solucions més adequades, que contribueixin a la millora del sistema universitari català, tal com ha fet sempre que se li ha plantejat.