46

Gener 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Una experičncia pilot en l'avaluació externa de les relacions internacionals en l'educació superior

Carme Edo Ros - Gestora de projectes d'AQU Catalunya

Amb l'adaptació dels ensenyaments superiors a l'Espai europeu, la internacionalització de les activitats de les universitats europees pren una rellevància destacada. En el darrer comunicat de la Conferència de Ministres Europeus Responsables de l'Educació Superior a Lovaina, que va tenir lloc els dies 28 i 29 d'abril de 2009, es van fixar com a prioritats per a la propera dècada, entre d'altres qüestions, l'increment de la internacionalització de les institucions d'educació superior en general i la mobilitat d'estudiants, investigadors i personal de suport. De fet, en aquest comunicat s'expressa la voluntat que, el 2020, almenys el 20% dels graduats en l'EEES hagi tingut un període d'estudi o formació a l'estranger.

Relacions internacionals

Seguint aquesta línia, l'ENQA té establerta com prioritats per al futur immediat el suport als objectius d'internacionalització i mobilitat en l'EEES, així com trobar la manera com es poden tenir en compte aquests objectius en els processos d'assegurament de la qualitat externa de les agències membres.

L'avaluació de les relacions internacionals a la UAB
L'any 2007 la Universitat Autònoma de Barcelona va participar en un projecte proposat per l'ANECA adreçat a donar suport a l'avaluació de les relacions internacionals en les universitats espanyoles. El pla de l'ANECA, amb un interessant repertori de bones pràctiques, es basava en el model d'assegurament de la qualitat EFQM, però se centrava exclusivament en l'autoavaluació, raó per la qual poques universitats van organitzar una avaluació externa de les seves relacions internacionals. Tanmateix, algunes universitats van nomenar un comitè d'avaluació o un representant de l'EFQM per dur a terme l'avaluació externa.

Després de preparar el qüestionari d'avaluació de l'ANECA, la UAB va veure la necessitat de continuar el projecte amb una avaluació externa, en aquest cas coordinada per una agència de qualitat. Per dur a terme aquesta tasca, la UAB va seleccionar AQU Catalunya: les dues institucions van acordar promoure una experiència pilot per col·laborar en el disseny i el desplegament d'un procés d'avaluació externa de les seves relacions internacionals. Aquesta primera experiència pot facilitar en un futur un procés transversal d'avaluació d'aquesta dimensió a la universitat catalana. Així mateix, es vol aprofitar aquesta ocasió per internacionalitzar el procés avaluador en si, tant de la metodologia utilitzada com del comitè extern d'avaluació.

L'enfocament metodològic d'AQU Catalunya
Tenint en compte el marc de referència europeu, AQU Catalunya ha definit per a aquest projecte els punts següents:

 • Facilitar el benchmark internacional i promoure la comparabilitat de les relacions internacionals de la UAB amb altres universitats europees.
 • Nomenar un comitè d'avaluació internacional que inclogui les perspectives acadèmica i dels estudiants.
 • Utilitzar una metodologia internacional d'avaluació per comprovar el seu rendiment en una universitat catalana.
 • Produir conclusions i elements metodològics per a futures implementacions en altres universitats catalanes.

Després d'una anàlisi de diferents experiències europees sobre avaluació de les relacions internacionals a l'educació superior, es va optar pel mètode de l'agència sueca Högskoleverket (HSV). Aquest mètode, aplicat a totes les universitats sueques en dues rondes (2004 i 2008), va ser considerat la referència principal del projecte per les raons següents:

 • Es va aplicar en totes les universitats de Suècia, fet que ofereix oportunitats molt bones per a l'avaluació comparativa.
 • Resol adequadament les qüestions estratègiques en matèria de relacions internacionals de l'educació superior, i en particular el paper de les relacions internacionals pel que fa als objectius del procés de Bolonya.
 • L'HSV ha publicat un informe de tot el sistema suec avaluat amb conclusions interessants.
 • El mètode es considera apropiat per al cas de la UAB i compatible amb el seu exercici anterior amb l'ANECA. Així mateix, és adaptable als nous problemes contextuals i exportable a d'altres universitats catalanes.
 • Permet la producció d'informes sintètics fàcilment usables en avaluacions externes i el disseny de noves polítiques.

La metodologia de l'agència sueca es basa en un qüestionari que inclou sis seccions principals en l'àmbit de les relacions internacionals:

 • Premisses en què es basen les activitats d'internacionalització de la universitat.
 • Organització de l'activitat internacional i recursos assignats a aquesta activitat.
 • Àrees en les quals es consideren els processos d'internacionalització a la universitat.
 • Resultats assolits a través dels processos d'internacionalització.
 • Manera com la universitat avalua problemes i oportunitats relacionats amb la internacionalització.
 • Llistat de les millors pràctiques relacionades amb els processos d'internacionalització.

L'agència sueca va donar l'autorització per a l'ús de la seva metodologia i la UAB la va fer servir per preparar un informe per al procés de revisió externa. Aquest informe es va debatre amb AQU Catalunya abans de ser enviat a la comissió de revisió.

Per a aquesta avaluació, AQU Catalunya va proposar un comitè internacional format per la Sra. Isabel Martins, vicerectora de la Universitat d'Aveiro; el Sr. Gunnar Enquist, gestor de projectes de l'Agència Nacional per a l'Educació Superior de Suècia; la Sra. Magda Staniewicz, llicenciada en Ciències Polítiques a la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan (Polònia), i la Sra. Carme Edo, tècnica de Qualitat d'AQU Catalunya.

L'Agència va col·laborar amb la comissió de revisió en la preparació i el desenvolupament metodològic de l'avaluació externa i finalment farà públic un informe de les lliçons apreses d'aquest procés.

L'avaluació externa de les relacions internacionals a la UAB
L'avaluació externa va tenir lloc els dies 9 i 10 de desembre de 2009 a l'edifici del Rectorat de la UAB, seguint un calendari de visita prèviament establert. Durant la visita, el comitè d'avaluació extern es va reunir amb diferents grups de la comunitat universitària i va tenir l'oportunitat de visitar les instal·lacions dels serveis relacionats amb les relacions internacionals. El comitè d'avaluació va posar èmfasi a revisar, entre altres aspectes, els següents:

 • La política i l'estratègia en relacions internacionals i la seva difusió a tota la universitat.
 • Els objectius definits i el seu seguiment a través d'indicadors.
 • Els recursos humans i materials assignats a les activitats relacionades amb la internacionalització.
 • Les activitats adreçades a promoure la internacionalització i en particular les següents:
 1. Internacionalització at home, que engloba aquelles activitats adreçades als membres de la comunitat universitària que no participen directament en programes de mobilitat.
 2. La promoció de programes de cooperació internacional.
 3. Els programes de mobilitat de la comunitat universitària.
 4. La formació en internacionalització.
 5. La promoció de l'aprenentatge de llengües estrangeres.
 6. La integració dels estudiants internacionals.

Al final de la visita, el comitè d'avaluació va presentar a l'equip directiu un resum oral de conclusions prèvies. El procés d'avaluació externa finalitzarà amb un informe d'avaluació externa que es presentarà a la universitat i que actualment està preparant el comitè d'avaluació extern.

AQU Catalunya i l'avaluació de les relacions internacionals
Atesa la rellevància de la internacionalització en el marc actual, i seguint les directrius fixades tant per la Conferència de Ministres Europeus Responsables de l'Educació Superior que tingué lloc a Lovaina com per l'ENQA, AQU Catalunya vol desenvolupar elements metodològics per avaluar les relacions internacionals que siguin potencialment aplicables i posar-los a disposició de la totalitat del sistema universitari català. Es vol aprofitar l'experiència obtinguda en aquest projecte pilot amb la Universitat Autònoma de Barcelona per iniciar el procés.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008