46

Gener 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Un pas endavant: de la biblioteca física a la digital

Albert Basart Capmany i Lorena Pérez Méndez - Gestor de projectes d'AQU Catalunya i col·laboradora d'AQU Catalunya

Els nous models de treball i de producció d'informació, influenciats per un augment espectacular de la documentació electrònica i els mitjans de publicació i difusió digitals, empenyen les organitzacions a emprendre iniciatives dirigides a la gestió dels recursos documentals més enllà de la biblioteca tradicional.

Durant els darrers mesos, AQU Catalunya ha treballat en l'elaboració d'un repositori de documents electrònics especialitzats en qualitat universitària que ha rebut el nom de Biblioteca Digital. La Biblioteca Digital d'AQU Catalunya es troba integrada al web de l'Agència i ofereix accés lliure al text complet de tots els seus documents.

Biblioteca d'AQU Catalunya

Els continguts de la Biblioteca Digital han estat seleccionats i organitzats de manera estructurada, per tal que esdevinguin una font de recursos imprescindible per a totes aquelles persones que vulguin actuar en processos de qualitat d'AQU Catalunya. A més a més, vol ser una eina útil per al disseny de noves activitats, així com per a la formació i la creació de coneixement dins d'aquest àmbit. Més enllà de l'ús directament relacionat amb les activitats desenvolupades pel personal de l'Agència i els seus col·laboradors, cal destacar que la Biblioteca Digital representa, probablement, el primer recurs d'aquest tipus en l'àmbit de la qualitat universitària amb accés lliure als documents. Amb això, es pretén convertir el web d'AQU Catalunya en un referent, tant en el nostre àmbit més proper com en l'àmbit europeu, i potenciar-ne la visibilitat a través de nous serveis de qualitat.

Actualment, la biblioteca està formada per 593 documents en diferents formats electrònics, 144 en català, 225 en castellà i 223 en anglès. En menor mesura, la biblioteca també conté textos en francès, alemany, italià i gallec. En primera instància, l'usuari de la Biblioteca Digital hi podrà trobar tots els documents electrònics generats per AQU Catalunya, com també una bona part de continguts procedents d'altres agències, majoritàriament de l'àmbit europeu. Altres fonts que han alimentat de documentació la Biblioteca Digital són administracions i organismes (d'àmbit nacional i internacional) i universitats. Aquesta col·lecció es troba totalment integrada en el sistema, i cada ítem té associades una descripció i una anàlisi de contingut prèvia que en fa possible la posterior recuperació.

L'usuari pot accedir a la documentació a través de tres vies diferents: mitjançant una cerca simple, utilitzant paraules clau, o per mitjà d'una cerca avançada, que li permetrà la cerca per títol, autor, idioma del document, etc. La tercera via és una taxonomia temàtica o classificació que permet a l'usuari navegar a través de categories i accedir als documents organitzats temàticament per tal que es pugui fer una idea dels continguts que pot trobar a la biblioteca i percebre'n l'organització. És un mecanisme que resulta molt útil per a aquells usuaris que no estan familiaritzats amb el fons o tenen dificultats per expressar la seva necessitat d'informació.

La biblioteca serà accessible a tothom a través del web d'AQU Catalunya. Tot i així, el projecte de construcció d'aquesta eina no finalitza, sinó que reclama una feina de manteniment i millora important i continuada. Mantenir la Biblioteca Digital actualitzada és un repte important, atesa la producció de nous continguts en l'àmbit de l'assegurament de la qualitat en el nostre entorn. Pel que fa a les millores previstes a curt termini, cal destacar, en primer lloc, la indexació temàtica que es farà dels documents, necessària per dur a terme cerques avançades sobre la matèria dels textos. També es preveuen accions per millorar la cerca simple, així com per ampliar els recursos documentals amb altres formats de documents electrònics.

La Biblioteca Digital està adreçada principalment a personal tècnic i acadèmic que desenvolupi tasques relacionades amb l'assegurament de la qualitat en els àmbits de la universitat i les agències de qualitat universitària. Desitgem, doncs, que esdevingui un suport eficaç al treball de tots els qui ens dediquem a aquest negoci i que es vagi alimentant, amb el temps, d'aquest treball col·lectiu.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008