46

Gener 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
28.12.2009

AQU Catalunya fixa el procediment per a la certificació de la valoració de l'activitat de docència i de gestió del PDI funcionari i contractat de les universitats públiques realitzades fins al 2009

Mitjançant la resolució IUE/3550/2009, de 9 de desembre, AQU Catalunya dóna publicitat al procediment y la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2009, per a l'assignació de les retribucions addicionals. 

Els complements per mèrits de docència i gestió es concretaran en una quantitat anual individual i consolidable, que assigna el consell social de cada universitat, a proposta del consell de govern y prèvia certificació favorable d'AQU Catalunya. Així, les universitats hauran d'enviar a l'Agència els informes d'avaluació corresponents per a la seva certificació abans del dia 2 de juliol de 2010.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008