49

Juliol 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Estudis d'aprofundiment en el coneixement del sistema universitari catalŕ

Redacció - AQU Catalunya

Grups de recerca de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) han desenvolupat un seguit d'estudis, fruit de la convocatòria que l'any 2007 AQU Catalunya va obrir amb la finalitat de finançar projectes orientats a l'elaboració de treballs que aprofundissin en el coneixement i la diagnosi del sistema universitari català. Aquests estudis segueixen una de les línies d'actuació de l'Agència, l'objectiu de la qual és posar a la disposició de la comunitat universitària i de la societat en general una informació sistematitzada, analitzada amb rigor i contextualitzada en el panorama internacional.

PDF L'abandonament dels estudiants a les universitats catalanes, Joaquín Gairín Sallán, Pilar Figuera Gazo, Xavier Maria Triadó Ivern et al. (UAB-UB)

L'abandonament dels estudis universitaris no tan sols preocupa els gestors acadèmics i financers de la universitat, el professorat, els orientadors, les famílies i, especialment, els mateixos estudiants, sinó també, i potser per raons purament econòmiques, els governs que financen la universitat.

Més enllà de presentar el panorama internacional del fenomen de l'abandonament universitari i dels models teòrics explicatius, l'estudi ofereix evidències per respondre a preguntes com ara: abandonar els estudis inicials significa no continuar a la universitat?, quan es produeix l'abandonament?, quin és el perfil sociodemogràfic dels estudiants que abandonen els seus estudis?, quins són els estudis amb una taxa d'abandonament més alta?, hi ha diferències segons el tipus d'estudis i la universitat?

PDF El rendiment acadèmic dels estudiants de primer any a la universitat, Ferran Mañé Vernet, Daniel Miravet Arnau (URV)

L'accés als estudis universitaris i, de manera especial, l'anàlisi del primer any a la universitat constitueixen un tema de màxim interès que, en l'àmbit internacional, s'ha analitzat des de múltiples perspectives.

En quina mesura el context sociofamiliar i la qualitat de la qualificació d'accés incideixen en els resultats del primer any d'universitat? Hi ha diferències de rendiment entre estudiants de diferents universitats? El tipus d'estudis és el factor fonamental que explica la diferència de resultats? L'estudi prova de donar resposta a totes aquestes qüestions.

PDF El rendiment acadèmic de l'alumnat de primer curs de Dret a la Universitat de Barcelona. Una anàlisi dels resultats i de les seves causes, Max Turull Rubinat, Berta Roca Acedo (UB)

Aquest treball aborda l'anàlisi en profunditat d'uns estudis tan concorreguts com els de Dret. En una primera part, s'ofereix un panorama general d'indicadors de resultats tan significatius com ara les taxes de graduació, continuïtat i abandonament per al conjunt de les universitats públiques catalanes, i en relació amb el perfil d'entrada dels estudiants a cada universitat. A la segona part, es para atenció en el fet que és necessari aprofundir, més enllà dels múltiples indicadors que es tracten, en l'evidència aportada per factors qualitatius associats a la qualitat del plantejament del procés d'ensenyament-aprenentatge des de la perspectiva de l'estudiant, actor principal d'aquest procés. Centrat en un context específic com és el de la Universitat de Barcelona, l'estudi ofereix directrius i instruments per aproximar-se sistemàticament a una anàlisi comprensiva del fenomen del primer any d'universitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008