53

Març 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Explorant el futur de les estratègies d'assegurament i millora de la qualitat en l'ensenyament superior

Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
Aquest és el tercer d'una sèrie d'articles que tenen per objectiu presentar l'activitat internacional de l'Agència i descriure els projectes en els quals s'està treballant.

Periòdicament, l'ENQA realitza anàlisis adreçades a disposar d'una visió actualitzada sobre els mecanismes europeus de garantia externa de la qualitat de l'ensenyament superior. La primera anàlisi, duta a terme l'any 2002, va permetre identificar els actors (agències) i les metodologies emprades en l'àmbit europeu. La segona anàlisi, l'any 2007, va actualitzar les dades de l'estudi anterior i va mesurar la posició de les agències en relació amb els estàndards europeus sobre assegurament de la qualitat (ESG).

L'any 2011 l'ENQA efectua una tercera anàlisi, que té per objectiu promoure el diàleg sobre l'impacte dels mètodes de garantia de la qualitat i la seva possible evolució futura.

Després de l'esforç realitzat fins ara a dissenyar i desplegar instruments i polítiques per a l'assegurament de la qualitat en l'ensenyament superior, sembla que ha arribat el moment d'afinar els mecanismes per fer-los més eficients i eficaços. Ja no es tracta de veure quins procediments s'apliquen a Europa, sinó d'aventurar-nos a reconèixer quines són les millors pràctiques i quins són els beneficis que produeixen.

L'estudi que l'ENQA elaborarà aquest any 2011 anirà a la recerca de noves fórmules que contribueixin, per exemple, al posicionament de les universitats com a primeres responsables de garantir la qualitat dels seus serveis, a identificar procediments centrats a destacar la qualitat del procés d'ensenyament-aprenentatge, o a posar de manifest les experiències d'assegurament de la qualitat que treballin amb nous indicadors.

També hi ha la voluntat d'explorar bones pràctiques que connectin encertadament els estàndards de qualitat nacionals i internacionals, la manera com s'articulen processos que afavoreixin la millora de la informació pública i l'autoregulació del sistema, o les estructures de funcionament de la universitat per tal de facilitar-ne la introducció de millores.

Aquesta visió sobre impactes i possibles beneficis dels processos de garantia de la qualitat anirà acompanyada d'una exploració sobre l'activitat de les agències en camps considerats per l'ENQA com a prioritaris o d'especial atenció:

 • La connexió entre processos d'avaluació i mecanismes d'implantació de millores.
 • La garantia de la qualitat i els programes transnacionals.
 • Els processos d'assegurament de la qualitat que són adequats en un marc protagonitzat per l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • La manera de garantir la qualitat de la formació impartida a través de sistemes virtuals.
 • Les relacions entre l'assegurament de la qualitat i l'establiment dels marcs de qualificacions.
 • L'assegurament de la qualitat en un entorn on els ensenyaments tenen ben definits els objectius d'aprenentatge.
 • La interpretació que fan els sistemes d'assegurament de la qualitat del concepte d'excel·lència.
 • La relació entre ocupabilitat dels ensenyaments i garantia de qualitat.
 • El diàleg entre informació pública i garantia de qualitat.

L'objectiu d'aquesta tercera anàlisi de l'ENQA és, doncs, molt ambiciós, ja que planteja a les agències europees un seguit d'interrogants i de reptes importants. Els resultats de l'enquesta ens haurien de permetre oferir una imatge sobre com la garantia de qualitat a Europa pot evolucionar els propers anys. La fotografia obtinguda serà més detallada i enfocada en la mesura que les agències hagin estat actives a l'hora d'explorar nous territoris, però en tot cas ha de ser una peça cabdal per dissenyar les accions a emprendre els propers anys i per fer propostes en el camp de l'assegurament de la qualitat a les universitats, els governs i els grups d'interès, representats per estudiants, sectors professionals i ocupadors.

El grup gestor del projecte està coordinat per AQU Catalunya i té representants de les agències següents: la Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany, el FINHEEC (Finlàndia), l'Hungarian Accreditation Committee i la National Evaluation and Accreditation Agency (Bulgària). Aquestes dues darreres agències actuen també com a representants del Central and Eastern European Network of Quality Assurance in Higher Education, que agrupa les 24 agències que actuen al centre i l'est d'Europa.

Trobareu informació sobre les experiències prèvies a:

Quality Procedures in the European Higher Education Area and Beyond – Second ENQA Survey. European Association for Quality Assurance in Higher Education 2008, Helsinki
<http://www.enqa.eu/projectitem.lasso?id=208&cont=pastprojDetail>

Quality Procedures in European Higher Education: An ENQA Survey. European Network for Quality Assurance in Higher Education, 2003, Helsinki
<http://www.enqa.eu/projectitem.lasso?id=109&cont=pastprojDetail>

Quality procedures in European higher education: Visions for the future.
<http://www.enqa.eu/projectitem.lasso?id=359&cont=projDetail

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008