61

Juliol 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
21.06.2012

Reunió de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ) d'AQU Catalunya s'ha reunit el 19 de juny per tractar l'estat de l'avaluació internacional de l'Agència, fer el seguiment dels processos de verificació, modificació i seguiment de les titulacions oficials i reflexionar sobre el futur procés d'acreditació.

La CAQ ha estat informada del comunicat del Consell de Direcció sobre el procés de verificació i ha manifestat la necessitat d'una evolució de l'actual sistema que faci compatible simplificació i efectivitat. Així mateix, ha reconegut la tasca de l'equip tècnic d'AQU Catalunya en els processos de verificació i modificació de les titulacions.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008