68

Setembre 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

Una fita en els ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Miquel Mirambell Abancó - Director de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

El 3 de juliol de 2013 AQU Catalunya va lliurar els informes finals d'avaluació de verificació dels títols superiors de Dansa, Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Disseny i Música.

El camí per assolir aquesta fita ha estat llarg i complex. Tanmateix, ha acabat esdevenint una experiència pionera a Catalunya i a tot l'Estat espanyol, ja que una agència encarregada de garantir la qualitat del sistema universitari ha verificat uns estudis superiors que s'imparteixen fora de la universitat. Des de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) ens sentim molt satisfets de tot el procés realitzat, d'una banda, per la rellevància del fet i, de l'altra, per l'esforç de col·laboració de tots els estaments de l'Escola, que ha permès reforçar la missió de la nostra institució, que no és altra que formar els futurs conservadors-restauradors del patrimoni cultural.

L'ESCRBCC és un centre públic creat per la Generalitat de Catalunya l'any 1991. Des d'aleshores i fins al curs 2011-2012 s'hi van impartir estudis equivalents a una diplomatura universitària de tres anys acadèmics. A partir del setembre de 2010 aquests estudis es van anar transformant en una titulació de 240 crèdits ECTS repartits en quatre anys acadèmics i adaptada al procés de Bolonya, el pla d'estudis de la qual fou publicat amb caràcter transitori al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució EDU/3777/2010, de 17 de novembre.

A partir del juny de 2012 es va iniciar formalment el procés de verificació per AQU Catalunya, que ha culminat amb èxit el juliol de 2013, tot i que l'ESCRBCC hi portava treballant des d'anys abans.

Ateses les característiques i la trajectòria de l'ESCRBCC, podem concloure que ha estat una experiència molt enriquidora i una oportunitat única, ja que la màxima aspiració d'un docent és dissenyar el pla d'estudis que ha d'impartir. Així doncs, gràcies a la implicació d'un equip cohesionat, hem pogut elaborar el nostre pla d'estudis després de vint anys d'experiència docent; sens dubte, una característica que ha condicionat la redacció de la nostra memòria de verificació, com ho demostra el fet que la comissió avaluadora d'AQU Catalunya ha valorat el personal acadèmic del nostre centre com un dels principals punts forts de la institució.

La signatura del conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i AQU Catalunya per verificar els ensenyaments artístics superiors seguint el mateix procediment que els graus universitaris ens ofereix unes possibilitats inèdites. En un article recent ja vaig parlar de la singularitat d'estudiar Conservació i Restauració de Béns Culturals a Catalunya,1 atès que es pot estudiar dins de la universitat (Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona) i fora (ESCRBCC); un fet excepcional a l'Estat espanyol, però freqüent en altres països europeus. En el cas de l'ESCRBCC, la verificació d'AQU Catalunya ens permet seguir caminant amb pas ferm en la formació dels conservadors-restauradors del patrimoni cultural de Catalunya i ens ajuda a difondre uns estudis superiors probablement poc coneguts. 

1 MIRAMBELL ABANCÓ, Miquel. «L'embolic d'estudiar conservació i restauració de béns culturals a Catalunya». Rescat. Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, tardor de 2012, núm. 20, pàg. 6 [http://www20.gencat.cat/docs/msi-cultura/CRBMC/pdf/Arxiu/RESCAT_20.pdf].

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008