74

Setembre 2014

ARTICLES

Anŕlisi sobre l'eficičncia en l'emissió dels informes de professorat lector (2003-2013)

Esteve Arboix Codina - Cap de l'Ŕrea de Professorat i Recerca

Des de la posada en marxa de les emissions dels informes de professorat lector l'any 2003, s'han avaluat més de 6.600 expedients, dels quals el 60% han estat favorables. Tal com diu la llei, la figura de professorat lector obre les portes de la carrera acadèmica a través de la via contractual i permet accedir més endavant a categories superiors amb contracte indefinit.

En aquest article, a partir de tres variables rellevants, hem analitzat l'eficiència del procés d'emissió d'aquests informes. En concret, les variables considerades han estat: taxa d'èxit, edat d'obtenció de l'informe favorable i taxa de recursos interposats.

Hem considerat l'eficiència del procés d'emissió dels informes de professorat lector a partir d'aquestes variables perquè entenem que, d'una manera molt gràfica, expressen si les avaluacions s'estan realitzant adequadament. Així, utilitzant la metàfora dels semàfors, hem assignat el color verd a les altes taxes d'èxit, la baixa edat d'obtenció de l'informe favorable i el baix nivell de recursos d'alçada interposats. Per contra, hem assignat el color vermell a les baixes taxes d'èxit, l'alta edat d'obtenció de l'informe i l'alt nivell de recursos interposats. L'emissió dels informes de professorat lector és un procediment administratiu, per la qual cosa els recursos d'alçada fan referència a la possibilitat que tenen totes les persones sol·licitants d'interposar un recurs contra la decisió de la comissió per tal que es revisi la seva sol·licitud d'avaluació.

Lògicament, l'establiment dels llindars és un procés relativament arbitrari. Ara bé, d'acord amb el punt de vista de les comissions d'avaluació, es consideren adequats els llindars següents:

  • Pel que fa a la taxa d'èxit (percentatge de sol·licituds favorables sobre sol·licituds totals), hem considerat aquesta escala de valoració:

B74_èxit_cat

  • Pel que fa a l'edat d'obtenció de l'informe favorable, l'escala considerada ha estat la següent:

B74_edat_cat

  • Finalment, pel que fa a la taxa de recursos d'alçada interposats (percentatge de recursos sobre sol·licituds totals), aquesta ha estat l'escala considerada:

B74_recursos_cat

Resultats

Globalment, durant el període 2003-2013, la taxa d'èxit ha estat del 60%, l'edat mitjana en què s'assoleix l'informe favorable de professorat lector és 35 anys i la taxa de recursos d'alçada és del 8%.

La taula següent presenta les dades desagregades per subcomissions:

Taula 1. Eficiència (2003-2013)

B74_taula1_cat

D'acord amb els criteris establerts, la primera impressió és que, a grans trets, el procés d'avaluació es desenvolupa en un escenari raonablement satisfactori. Sovint, però, es destaca que 35 anys de mitjana és una edat relativament alta per iniciar una carrera acadèmica, tal com està definida la figura de professor lector.

Ara bé, es poden fer algunes consideracions sobre les caselles de color vermell:

  • A Ciències Socials s'observa que la taxa d'èxit se situa per sota del 50% i presenta una taxa de recursos del 13%, 5 punts per sobre de la mitjana del conjunt de comissions. En aquest sentit, cal fer referència al fet que a Ciències Socials, i sovint també a Humanitats, hi conviuen diverses disciplines amb comportaments força diferents pel que fa a resultats, mecanismes d'avaluació i referents comuns d'avaluació, la qual cosa pot explicar el nivell més elevat de recursos.
  • A Ciències de la Vida, si bé el patró d'èxit és encara més baix que a Ciències Socials, la taxa de recursos es troba 1 punt per sota de la mitjana. Això significa que, tot i que és força difícil superar l'avaluació, els resultats són més ben acceptats per les persones avaluades que no pas en el cas de Ciències Socials.

Pel que fa a les caselles de color verd, cal destacar que la comissió de Ciències presenta altes taxes d'èxit, baixes edats d'acreditació i baixes taxes de recursos. Una cosa semblant succeeix a Enginyeria i Arquitectura.

També es poden visualitzar les dades per quinquennis, per veure si al llarg dels deu anys hi ha hagut canvis significatius. Així, hem considerat el període 2003-2008 i el període 2009-2013.

Taula 2. Eficiència (2003-2008)

B74_taula2_cat 

Taula 3. Eficiència (2009-2013)

B74_taula3_cat

Novament, a grans trets, no s'observen grans diferències entre períodes. Ara bé, es pot subratllar el següent:

  • A Humanitats destaca una disminució de 3 punts de la taxa de recursos.
  • A Ciències Socials la taxa de recursos només ha disminuït en 1 punt percentual.
  • A Ciències i a Ciències de la Vida la taxa de recursos ha augmentat lleugerament, en 2 punts.
  • Destaca positivament la important disminució de la taxa de recursos a Ciències Mèdiques i de la Salut (de l'11% al 4%).
  • A Enginyeria i Arquitectura la taxa de recursos ha disminuït en 2 punts.

Els resultats d'aquesta anàlisi han estat presentats a les comissions d'avaluació i al Consell de Direcció d'AQU Catalunya.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008