el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

74

Setembre 2014

EDITORIAL

No importa la durada, importa la qualitat

Malgrat que fa força anys que se'n parla, segurament des del mateix dia en què es va aprovar l'actual reial decret de la nova estructura de les titulacions universitàries oficials, ara sembla que va de debò. El Ministeri ja ha posat sobre la taula una proposta de modificació de la durada dels graus, per passar dels 240 ECTS actuals a 180 o, més ben dit, a qualsevol valor entre 180 i 240 ECTS.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Els segells de qualitat d'AQU Catalunya per a titulacions i centres
  AQU Catalunya és un instrument clau per a la política universitària catalana, perquè ha impulsat i consolidat un sistema de garantia externa de la qualitat dels ensenyaments que s'imparteixen a Catalunya reconegut internacionalment. Les avaluacions que realitza l'Agència tenen com a objectiu millorar la qualitat acadèmica de les titulacions. Paral·lelament, la Unió Europea té el repte estratègic de millorar la qualitat i d'aproximar l'ensenyament superior i l'aprenentatge a les necessitats de la societat i del mercat de treball. I un dels instruments de què disposa per afrontar aquests reptes són les agències externes de qualitat, com ara AQU Catalunya.
  AQU Catalunya - Redacció
 • Anàlisi sobre l'eficiència en l'emissió dels informes de professorat lector (2003-2013)
  Des de la posada en marxa de les emissions dels informes de professorat lector l'any 2003, s'han avaluat més de 6.600 expedients, dels quals el 60% han estat favorables. Tal com diu la llei, la figura de professorat lector obre les portes de la carrera acadèmica a través de la via contractual i permet accedir més endavant a categories superiors amb contracte indefinit. En aquest article, a partir de tres variables rellevants, hem analitzat l'eficiència del procés d'emissió d'aquests informes. En concret, les variables considerades han estat: taxa d'èxit, edat d'obtenció de l'informe favorable i taxa de recursos interposats.
  Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea de Professorat i Recerca
 

OPINIÓ

 • Algunes reflexions sobre els informes

  Peter Findlay
  Director adjunt de la Quality Assurance Agency for Higher Education (Regne Unit)

  Aquest conjunt de reflexions i comentaris sobre els informes de les agències de garantia de la qualitat es basa en una presentació, mig seriosa, mig desenfadada i en alguns moments provocativa, que va tenir lloc al seminari d'EQArep el gener de 2014. Són fruit de la meva experiència personal i no representen necessàriament la política ni la pràctica de la QAA.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008