el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

89

Abril 2018

 • Youtube

EDITORIAL

La satisfacció amb els màsters universitaris

Entre el 2014 i el 2017 AQU Catalunya ha acreditat 350 titulacions de màster, el 70% de l'oferta de màsters a Catalunya. D'aquestes titulacions, el 70% ha superat el procés d'avaluació de manera favorable, el 22% ho ha fet amb excel·lència i el 8%, amb condicions. Els resultats es poden consultar al web EUC. Per tant, en general, podem afirmar que, en la majoria de casos, les universitats catalanes ofereixen a la societat uns títols de màster amb una bona qualitat.

D'altra banda, durant el primer trimestre del 2017 AQU Catalunya, en el marc de la 6a edició de l'enquesta d'inserció laboral, va enquestar gairebé 9.000 persones titulades de màster dels cursos 2011-2012 i 2012-2013 de les universitats catalanes, el 45% de la població de referència.

Aquesta xifra aporta un doble valor: en primer lloc, per l'alt compromís que mostren els nostres titulats pel que fa a la millora dels ensenyaments que van cursar i, en segon lloc, perquè és un dels estudis més representatius que hi ha al món en matèria d'inserció laboral dels màsters.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • 6a edició de l'estudi d'inserció laboral: màsters
  L'any 2017 han estat enquestades un total de 8.747 persones titulades de màster els cursos 2011-2012 i 2012-2013, xifra que representa prop de la meitat de la població que va obtenir una titulació de màster en el sistema universitari català (SUC) durant aquests dos cursos. En aquesta última edició de l'estudi (2a edició en el cas dels màsters), hi han participat el conjunt de les universitats públiques i privades catalanes i dotze centres adscrits.
  Daniel Torrents - Gestor de projectes de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement
 • Catalunya i quatre països. Algunes dades
  En aquest article es mostra un resum de la publicació Catalunya i quatre països. Algunes dades. L'objectiu de l'informe és facilitar l'anàlisi comparada de Catalunya amb Dinamarca, els Països Baixos, Finlàndia i el Regne Unit sobre alguns aspectes de la situació universitària o, segons els casos, del conjunt dels estudis superiors.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Valor de les enquestes d'inserció laboral

  Joan Pedrerol
  President del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

  Amb l'impuls dels consells socials de les universitats públiques catalanes, AQU Catalunya va coordinar l'any 2001 la primera enquesta d'inserció laboral del sistema públic universitari català. Des de llavors, l'enquesta s'ha realitzat periòdicament cada tres anys i s'hi han anat incorporant les universitats privades i els centres adscrits. Altrament, s'ha ampliat l'àmbit de l'enquesta als estudis de màster, doctorat i ensenyaments artístics superiors.

  La metodologia i el nombre de variables que s'hi analitzen (fins a 153 en l'àmbit dels graus), així com les sis edicions ja realitzades (de l'any 2001 a l'any 2017), han permès disposar d'una de les bases de dades més completes d'Europa sobre la inserció laboral dels titulats i titulades de les universitats. A més, la riquesa de cada nova edició augmenta pel fet que mostra l'evolució en el temps de la qualitat de la inserció laboral d'aquests col·lectius.

  Per gestionar bé, cal disposar de dades que quantifiquin en la mesura que sigui possible allò que és quantificable. En aquest sentit, l'enquesta aporta resultats i conclusions de gran valor per a les universitats i també per a la societat on s'integren els titulats. La qualitat de la inserció laboral depèn de les dues parts: en primer lloc, de les universitats, que han d'oferir i donar una docència d'excel·lència, i, en segon lloc, del teixit sociolaboral, que ha de ser capaç d'absorbir tant la qualitat com la quantitat d'aquesta formació.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008