42

Maig 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Resultats de l'enquesta de satisfacció de l'avaluació del professorat 2008

Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea d'Avaluació del Professorat d'AQU Catalunya

Més del 90% de respostes han coincidit en una valoració positiva o molt positiva de l'atenció rebuda per l'Àrea d'Avaluació de Professorat i Recerca. Per contra, l'aspecte amb una valoració menys positiva és el relatiu als arguments que justifiquen un informe desfavorable (58% en el cas del professorat lector i 55% en el cas dels agregats i catedràtics).

Per primer cop des de la posada en marxa del Programa d'Avaluació del Professorat (2003), s'ha fet una enquesta formal a les persones sol·licitants per conèixer la seva satisfacció respecte del procés d'avaluació. Així, s'ha enviat un qüestionari a tots els sol·licitants dels informes de lector i de les acreditacions de recerca (agregats) i de recerca avançada (catedràtics), corresponents a la primera convocatòria de 2008. A la fitxa tècnica següent es recullen les dades. La iniciativa respon al programa de millora dels processos d'avaluació i de satisfacció dels usuaris dels serveis d'AQU Catalunya. 


Fitxa tècnica

  Lectors Agregats i catedràtics 

Població 

250 295

Respostes rebudes

114 (45,6%) 134 (45,4%)
Marge d'error (95% de confiança) 6,8% 6,3%
Avaluació positiva 70,4% 57,4%
Avaluació negativa 29,6% 42,6%
Metodologia  Qüestionari per correu electrònic, amb espai per recollir comentaris
Dates de l'estudi Del 12 al 25 de febrer de 2009

Resultats

Satisfacció amb l'atenció d'AQU Catalunya
En primer lloc, s'ha recollit informació sobre si la persona sol·licitant s'ha posat en contacte amb AQU Catalunya per demanar informació de la convocatòria i sobre el nivell de satisfacció amb el tracte rebut. Així, durant l'any 2007 es van atendre més de 1.200 consultes presencials, 3.800 trucades telefòniques i més de 680 consultes per correu electrònic. Les dades demostren que la majoria de sol·licitants (64% en el cas dels lectors i 54,5% en el cas dels agregats i catedràtics) contacten amb l'Àrea d'Avaluació de Professorat i Recerca. Així mateix, el seu nivell de satisfacció amb el tracte rebut és molt positiu.  

Valoreu el grau de satisfacció amb la informació rebuda per part d'AQU Catalunya   

 Escala de valoració

 Lectors

 Agregats i catedràtics

 Molt positiva

 41,6%

 31%

 Positiva

 51,9%

 63,1%

 Negativa

 6,5%

 4,8%

 Molt negativa

 0%

 1,1%

Satisfacció amb l'accessibilitat a la documentació 
Tant en el cas dels lectors com dels agregats i catedràtics, l'accessibilitat a la informació de la pàgina web (en una escala d'1 a 5) es valora globalment per sobre de 3,5 punts.
Així, els aspectes més ben valorats pels lectors són el model normalitzat de sol·licitud i el model de CV. Per contra, l'aspecte menys valorat (3 sobre 5) és el relatiu a la claredat informativa dels criteris d'avaluació. En el cas dels agregats i catedràtics els aspectes més ben valorats són el model normalitzat de sol·licitud i els requisits mínims per poder presentar-se. En canvi, l'aspecte menys ben valorat correspon, com en el cas dels lectors, a la claredat informativa dels criteris d'avaluació (2,83). 

Satisfacció amb el procés d'avaluació
Un altre bloc de qüestions posa de manifest la satisfacció dels lectors amb el termini de resolució de les sol·licituds (3,4) i amb l'adequació de les dates de les convocatòries (3,2). També es percep una bona valoració pel que fa a les evidències que se sol·liciten (projectes, publicacions, patents, etc.) i les dades que les identifiquen per poder valorar els mèrits (3,13). Per contra, l'aspecte menys ben valorat (3,01) és la composició de les comissions d'avaluació.

En el cas dels agregats i catedràtics els aspectes més ben valorats són els relatius a l'adequació de l'estructura del CV per poder recollir els mèrits (3,14) i l'adequació de les dates de les convocatòries (3,2). Els aspectes menys ben valorats (2,8) són els relatius al termini de resolució de les sol·licituds i a la composició de les comissions d'avaluació. La taula següent amplia els resultats anteriors:

Escala de valoració (1 puntuació mínima, 5 màxima) Lectors  Agregats i catedràtics
Requisits mínims per poder presentar-se  3,82 3,97
Model normalitzat de sol·licitud  4,12 4,19
Model normalitzat de curriculum vitae  3,84 3,77
Model normalitzat dels informes valoratius (si és el cas) 3,65 3,38
Documentació que cal aportar presencialment o per correu postal  3,74 3,88
Claredat informativa dels criteris d'avaluació  3 2,83
Presentació de la documentació on line  3,68 3,75
Pagament de les taxes  3,47 3,85
Adequació de l'estructura del curriculum vitae per recollir els mèrits   3,11  3,14
Adequació de les evidències que se sol·liciten (projectes, publicacions, patents...) i de les dades que les identifiquen per valorar els mèrits  3,13
Adequació de les dates de les convocatòries  3,2 3,2
Termini de resolució de les sol·licituds 3,4  2,8
Composició de les comissions d'avaluació 3 2,8 

Satisfacció "justa" amb els criteris d'avaluació 
Una pregunta clau del qüestionari és la relativa a l'adequació i el nivell d'exigència dels criteris d'avaluació amb els mèrits associats a cada criteri. En aquest sentit, les respostes demostren que, globalment, les persones sol·licitants consideren que els criteris, per bé que puguin ser exigents, són adequats. Així, en una escala d'1 a 5, la puntuació mitjana assolida és de 3,01 en el cas dels lectors i de 2,95 en el cas dels agregats i catedràtics. Per tant, considerant que entre els enquestats hi ha un percentatge considerable d'avaluacions desfavorables (més del 30%), aquest apartat supera l'aprovat.

Valoreu l'adequació i el nivell d'exigència dels criteris d'avaluació amb els mèrits associats a cada criteri (1 puntuació mínima, 5 màxima) 

Escala de valoració

Lectors

Agregats i catedràtics

1

12,6%

13,6%

2

14,7%

23,6%

3

33,7%

22,7%

4

36,8%

33,6%

5

2,2%

6,5%

Oportunitats de millora 
L'aspecte que ha obtingut una puntuació pitjor és el relatiu a la valoració que les persones sol·licitants han fet de l'argumentació que han rebut en el cas d'haver assolit una avaluació negativa. Així, la majoria de respostes s'inclinen a considerar que l'argumentació és poc clara. En aquest sentit, s'han iniciat accions per millorar els informes.

Valoreu l'argumentació emesa en el vostre informe d'avaluació

Escala de valoració

Lectors

Agregats i catedràtics

Poc clara

58,6%

55,1%

Clara

27,6%

38,8%

Molt clara

13,8%

6,1%

Finalment, i pel que fa a l'apartat de comentaris oberts, en el cas dels lectors es destaca que s'atorga una importància excessiva al fet que les publicacions de recerca hagin de ser en revistes indexades d'impacte. Així mateix, també s'assenyala que els criteris d'avaluació haurien de ser més clars. En el cas dels agregats i catedràtics es considera que s'hauria de tenir en compte l'activitat docent (l'acreditació únicament és de recerca). D'altra banda, també es destaca, especialment en els àmbits de Ciències Socials i d'Humanitats, la necessitat de disposar de referents clars per poder valorar les publicacions de recerca.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008