42

Maig 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Qualificacions, ordre invers i competčncies

Javier Bará Temes - Director d'AQU Catalunya

S'acosta l'any 2010, data fixada pels ministres europeus d'educació superior per al desplegament complet de les noves titulacions, que en tot cas, tal com es recorda amb freqüència, és més un punt de partida que no pas d'arribada. Els ministres fan punta als llapis i preparen una reunió extraordinària per a l'any que ve. Pel que fa a la que va tenir lloc el mes passat a Lovaina, els ministres han insistit en els temes de declaracions anteriors i han posat l'èmfasi en tres: a) el caràcter social de l'educació superior i l'objectiu de proporcionar iguals oportunitats al seu accés i possibilitats equitatives d'acabament dels estudis; b) l'aprenentatge al llarg de la vida (lifelong learning), que requereix flexibilitat en els itineraris formatius, estudis a temps parcial i itineraris basats en l'experiència laboral, i c) el desenvolupament dels marcs nacionals de qualificacions, amb l'objectiu del seu desenvolupament complet per al 2012.

Recordem que el desplegament de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) es va fer a Espanya en un acurat ordre invers: primer amb els programes de màster i postgrau (any 2005), després, el 2007, amb els de grau (i una altra vegada els de màster, ja "a toro passat"), i en aquests moments una comissió creada pel Ministeri treballa intensament en el desenvolupament del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), peça clau per al disseny de titulacions. No cal insistir que aquest ordre invers de fer les coses les complica innecessàriament, genera contradiccions i un continu fer i desfer, i fa més que probable una revisió global de tot el que s'ha dut a terme en un termini de temps no gaire llunyà, bé de manera gradual o sobtada. Per posar un exemple, serà interessant veure com el marc de qualificacions integra (o desintegra) les fitxes desenvolupades per les ordres ministerials que estableixen els "requisits per a la verificació dels títols universitaris que habiliten per a l'exercici de les professions d'enginyers i enginyers tècnics", que en alguns casos arriben a definir fins al 70% dels crèdits de les titulacions.

Però un bon marc de qualificacions (no pas qualsevol marc) és un referent imprescindible per a un sistema de títols divers però coherent, que permeti exercir a les universitats la seva autonomia, aprofitar-se de les seves especificitats i punts forts i introduir innovacions i propostes imaginatives, tot mantenint la indispensable atenció als interessos de la societat en la formació de professionals universitaris de qualitat. En aquest context de més llibertat en el disseny i desenvolupament dels títols, l'atenció a la rendició de comptes se centra en la certificació dels assoliments. Així, cal esperar que els futurs processos d'acreditació estiguin cada vegada més enfocats a verificar l'assoliment del perfil de formació, i l'avaluació dels aprenentatges és el moment en què es constata l'assoliment dels estudiants.

D'altra banda, els estàndards europeus d'assegurament de qualitat (ENQA, 2005) estableixen que els estudiants haurien d'estar clarament informats sobre els mètodes de valoració als quals estaran subjectes, sobre què se n'espera i sobre quins criteris s'aplicaran per valorar el seu rendiment.

En definitiva, les noves titulacions ja iniciades durant el curs passat, i les que començaran el setembre, encaren els professors amb la tasca d'avaluar no tan sols coneixements, sinó també competències, tant les genèriques que defineixen el marc general europeu de qualificacions (anteriorment anomenat "descriptors de Dublín") i que són recollides pel Reial decret 1393/2007 a l'annex, com les específiques que s'hagin introduït en cada titulació concreta. En aquestes circumstàncies, des d'AQU Catalunya hem posat a la disposició del professorat de les nostres universitats una col·lecció d'onze guies per a l'avaluació de competències, redactades, a partir d'una convocatòria competitiva i sota la coordinació d'AQU Catalunya, per equips de professors de les nostres universitats, coneixedors del context i amb l'objectiu que aquestes guies siguin realistes, exemplars i útils.

Esperem que l'esforç que han dut a terme els grups de professors i professores, a qui volem expressar el nostre agraïment, resulti veritablement útil i profitós.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008