59

Març 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Winddat, una eina per al seguiment de les titulacions oficials

Carina Àlvarez Ramos i David Gassiot Andreu - Gestora de projectes i cap de la Unitat d'Informàtica d'AQU Catalunya

El web d'indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions, Winddat, neix en el context del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions, com una eina de suport en l'avaluació del desenvolupament dels ensenyaments universitaris. Per aquest motiu presenta evidències en forma d'indicadors homogenis dels resultats acadèmics, el procés de preinscripció, la disponibilitat de recursos, el professorat, els ocupadors i la inserció laboral, entre d'altres; unes evidències necessàries per al diagnòstic del sistema i l'elaboració de les propostes de millora de les titulacions que ofereixen les universitats catalanes.

WINDDATWinddat ha estat dissenyat per proporcionar al professorat i als responsables acadèmics la informació necessària per millorar el coneixement i l'anàlisi dels ensenyaments, amb l'objectiu de facilitar el procés de seguiment de les titulacions oficials catalanes i donar suport a la presa de decisions i a l'elaboració de propostes de millora. Per fer-ho, posa a l'abast de les persones responsables informació detallada i homogènia de cada ensenyament i de la seva posició relativa respecte de la resta d'estudis de la mateixa universitat i del sistema universitari català.

Winddat té un segon objectiu: facilitar l'accés a la informació sobre el món universitari i, d'aquesta manera, acomplir els criteris de transparència. És una eina polivalent adreçada especialment al col·lectiu acadèmic, però que també vol ser d'utilitat per a la societat en general. En aquest sentit, la informació continguda a Winddat es dirigeix també als joves, les seves famílies i el seu entorn, ja que està pensada per orientar els estudiants (els qui volen accedir a la universitat i els qui ja hi són) tot proporcionant-los dades sobre l'evolució dels resultats acadèmics que es produeixen en els ensenyaments que els interessen. Amb la informació disponible a Winddat, els joves poden contrastar la situació d'un ensenyament (nota d'accés, rendiment acadèmic, etc.) respecte de la d'anys anteriors i de la resta del sistema, i tenen referents que els permeten estar més ben informats del que suposa estudiar a la universitat.

La informació que conté Winddat fa referència, bàsicament, als resultats acadèmics de les universitats que, des de fa ja més de deu anys, formen part del projecte UNEIX (les set universitats públiques catalanes). Aquestes mateixes universitats són les que participen del procés de preinscripció i les que van formar part de les primeres enquestes d'inserció laboral elaborades per AQU Catalunya. És previst que a mitjà termini Winddat mostri, amb el mateix nivell de detall, els indicadors per a totes les universitats que formen part del sistema universitari català, ja que des de fa un parell d'anys totes participen en el projecte UNEIX i, des del 2011, en l'enquesta triennal d'inserció laboral de l'Agència.

Els indicadors

La unitat bàsica de presentació de dades és la titulació. Les dades es presenten mitjançant un conjunt d'indicadors organitzats en sis blocs temàtics:

 • Alumnat. Mostra una visió global de la tipologia d'alumnes segons el gènere, l'edat i la via d'accés a la universitat. Winddat manu
 • Accés i matrícula. Ofereix dades del procés de preinscripció de l'alumne a la universitat, de l'oferta, la demanda i l'assignació, i també de les vies i notes d'accés a la titulació i dels crèdits matriculats a primer curs. L'objectiu és donar una visió de la relació entre l'oferta i la demanda de les titulacions i del perfil acadèmic dels alumnes que comencen.
 • Docència. Inclou dades de matrícula (nombre d'alumnes i percentatge de crèdits matriculats) i del pla d'ordenació acadèmica. Sobre l'estructura del pla d'estudis, els indicadors són, entre d'altres, el nombre de crèdits de la titulació, el nombre d'assignatures i les hores de classe que imparteix el professorat a l'aula.
 • Professorat. Presenta informació sobre la tipologia de professorat que intervé en la titulació i sobre el nombre d'hores de classe que imparteix. El professorat es classifica en funció de la seva relació contractual amb la universitat i segons si té el títol de doctor o no.
 • Resultats acadèmics. Mostra dades de la progressió dels alumnes d'una titulació des que comencen fins que finalitzen, bé perquè es titulen o bé perquè decideixen abandonar els estudis. Permet veure quin percentatge dels qui van començar han aconseguit titular-se i en quant temps, i també el percentatge dels qui abandonen i en quin moment ho fan. Es relaciona aquesta informació amb la nota amb la qual els estudiants van accedir a la titulació.
 • Inserció laboral i mobilitat. Ofereix les dades de la tercera enquesta d'inserció laboral realitzada l'any 2011 sobre la població graduada de la promoció 2006-2007. També es mostren dades dels alumnes matriculats que marxen en el marc de programes de mobilitat, tant nacionals com internacionals.

L'objectiu d'aquesta informació és donar una visió global, des que els alumnes arriben a la universitat fins que s'insereixen en el món laboral. Els indicadors han estat consensuats entre AQU Catalunya i les universitats catalanes en el marc del procés de seguiment de les titulacions oficials.

Navegació

Els indicadors disponibles per a cadascun dels ensenyaments també es poden obtenir per a altres unitats d'agregació; per exemple, els d'un determinat àmbit de coneixement, tant per a una universitat com per al conjunt d'universitats. Les pestanyes de navegació estan pensades per facilitar aquestes visions agregades, alhora que poden ser utilitzades per navegar des d'una visió més global fins a un títol concret.

Catalunya

Winddat menu Catalunya

Aquest apartat s'organitza en tres pestanyes:

 • Totes les universitats

Inclou informació sobre matriculats, alumnes de nou ingrés, titulats, mobilitat, tesis doctorals i personal de la universitat (tant professorat com personal d'administració i serveis) de les dotze universitats que formen part del sistema universitari català. Ofereix una visió global del sistema, sense entrar en detall sobre les titulacions, que ja es tracten en altres apartats.

 • Universitats públiques

Conté informació sobre les set universitats públiques. Està organitzada en dos àmbits: espacial, és a dir, on s'imparteixen els estudis, i per branca de coneixement.

 • Universitats privades

Mostra informació agregada sobre matriculats, alumnes de nou ingrés, titulats, mobilitat, tesis doctorals i personal de la universitat (tant professorat com personal d'administració i serveis).

Universitats

Winddat menu universitats

Mostra informació detallada de la universitat seleccionada (que pot ser qualsevol de les set universitats públiques catalanes o la Universitat de Vic). La informació està organitzada en dos àmbits: espacial i per branca de coneixement. Per facilitar la identificació del context, a la part superior dreta de la pàgina apareixen les icones de la universitat i la branca de coneixement que s'estan consultant.

La informació sobre les titulacions sempre apareix contextualitzada, perquè sigui possible analitzar la titulació que s'està consultant respecte d'altres titulacions de la mateixa universitat o respecte de la mateixa titulació impartida en altres universitats.

La informació sobre els centres dóna la visió global de tots els ensenyaments impartits en un centre, i alhora es pot accedir a la informació individualitzada de cadascun dels estudis del centre.

Estudis

Winddat menu estudis

Recull la informació de les titulacions oficials impartides a les set universitats públiques i a la Universitat de Vic, organitzada per branca de coneixement i agrupada per poder comparar els resultats dels indicadors rellevants del mateix estudi entre les universitats que l'ofereixen.

Evolució de Winddat

Durant el 2012 està previst continuar treballant en la millora de Winddat:

 • Millora dels terminis en què les dades estan disponibles per a consulta, per tal d'adaptar-los, en la mesura del que sigui possible, al calendari del seguiment.
 • Generació d'informes en format Excel i PDF.
 • Millora de la visió transversal dels indicadors (facilitar la comparativa entre universitats).
 • Traducció de continguts al castellà i a l'anglès.
 • Introducció de nous indicadors, com per exemple la dimensió de grup i més indicadors de l'enquesta d'inserció laboral.

Winddat és un web estadístic que neix amb la voluntat de ser un instrument per a la reflexió i la transparència. L'ha fet possible la col·laboració entre les universitats, la Secretaria d'Universitats i Recerca i AQU Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008