59

Març 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Winddat: una eina útil per a l’anŕlisi de les titulacions

Joaquim Prats Cuevas - President

Tal com diu una inscripció de Lord Kelvin, gravada el 1929 sota la finestra que dóna a la badia a l'edifici d'Investigació en Ciències Socials de la Universitat de Chicago, "Quan no es pot mesurar, el coneixement és insuficient i insatisfactori".

Abans de parlar de Winddat, però, cal mencionar que el sistema universitari català ha estat pioner a l'Estat espanyol en la definició i la implantació d'UNEIX,1 una base de dades que recopila les dades facilitades per les universitats sota uns criteris homogenis i les valida per tal que esdevinguin fiables. A partir d'aquestes dades s'extreuen indicadors, la definició i el càlcul dels quals han estat consensuats amb els responsables de les universitats catalanes. Winddat no existiria si abans no hi hagués hagut l'interès i el compromís del Govern, de les universitats i d'AQU Catalunya de crear un sistema que mesurés l'activitat universitària.

Com és lògic, els processos d'avaluació impulsats per AQU Catalunya han anat evolucionant amb el pas del temps. Un dels aspectes que ha guanyat importància ha estat, precisament, l'ús dels indicadors. Si bé les primeres avaluacions no n'incorporaven, gradualment el seu ús s'ha normalitzat en tots els processos d'avaluació. Els indicadors que l'Agència proporcionava a les universitats provenien de la informació de què disposava el Govern de Catalunya, en un inici, i de la base de dades UNEIX, un cop aquesta es va posar en marxa.

L'any 2010, amb l'aprovació del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials (Marc VSMA), els indicadors han esdevingut una peça clau del procés de seguiment, atès que els responsables universitaris han d'analitzar anualment el funcionament dels ensenyaments. I per fer una valoració ben fonamentada, d'acord amb les paraules de Lord Kelvin, s'han de poder consultar indicadors i la seva tendència.

El problema que se li plantejava a l'Agència, un cop aprovat el Marc VSMA, era com posar a la disposició de milers de titulacions, cada any i al mateix temps, els indicadors pactats amb els responsables acadèmics per dur a terme el seguiment. I no acabava aquí la nostra exigència, sinó que a més a més volíem que els indicadors es presentessin d'una forma senzilla d'utilitzar, visualment entenedora i atractiva, i que poguessin ser consultats per tota la comunitat universitària en qualsevol moment, justament per promoure processos de reflexió i acció. La solució escollida va ser la creació de Winddat, el web d'indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions, que aquest any posem en funcionament.

Winddat ofereix una selecció de dades i d'indicadors que s'extreuen d'UNEIX i pretén proporcionar d'una manera fàcil, a escala d'ensenyaments, informació sobre el perfil de l'alumnat universitari, el procés de preinscripció a la universitat (oferta, demanda, vies d'accés, notes d'accés, etc.), les dades de matrícula i ordenació acadèmica, la tipologia de professorat que imparteix docència, els resultats acadèmics (rendiment, abandonament, etc.), la inserció laboral i la mobilitat de la població graduada.

Som conscients que aquesta eina està en fase de proves i que la farem evolucionar i millorar amb el temps a partir dels comentaris dels usuaris, però ara per ara els avantatges que proporciona Winddat són els següents: la informació es troba sempre disponible i actualitzada en un suport web públic; s'impulsa el coneixement del sistema universitari català; es fomenta la transparència i la rendició de comptes; es facilita el diàleg entre universitats, Govern de la Generalitat de Catalunya i Agència, ja que tothom treballa a partir de les mateixes dades; i permet prendre decisions fonamentades.

En l'elaboració de Winddat s'ha tingut en compte un altre beneficiari: la societat, especialment aquells estudiants, i les seves famílies, que tenen la intenció de cursar estudis en alguna universitat catalana. Winddat pot ajudar aquestes persones a orientar-les en l'elecció de la titulació més adient per al seu perfil personal.

És evident que el fet d'avaluar no resol per si mateix els problemes existents; però, si la metodologia d'avaluació i els instruments emprats, com ara Winddat, són els adequats, podrem ajudar a enfocar les solucions més correctament, ja que l'avaluació, perquè sigui realment útil, ha d'anar acompanyada de nous plantejaments en la manera de construir i desenvolupar els ensenyaments, i això no es pot fer sense la participació dels responsables acadèmics.

Si bé la notícia de la posada en marxa de Winddat pot passar desapercebuda, és probable que les futures versions es converteixin en un referent per conèixer el funcionament dels ensenyaments universitaris de Catalunya i per millorar-ne la qualitat, en ajustar-los a les demandes de la societat. Aquest és el nostre desig.


1 El 2001, el Govern de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques, la Universitat de Vic i AQU Catalunya, impulsa UNEIX. Actualment s’estan incorporant a UNEIX les universitats privades.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008