59

Març 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Diferències de gènere en la inserció laboral: deu anys després
  El col·lectiu de dones amb estudis superiors té un comportament laboral diferenciat del de dones amb menys nivell educatiu. Així, mentre que les dones de 25 a 54 anys amb nivells educatius més baixos tenen una taxa d'inactivitat del 21% i una taxa d'ocupació del 63%, les dones enquestades presenten una taxa d'inactivitat del 2,5% i d'ocupació del 93%. L'educació atenua les diferències en els assoliments professionals entre homes i dones. D'això es dedueix que les diferències entre homes i dones de la població general no són extrapolables a les diferències entre homes i dones del col·lectiu universitari.
  Anna Prades Nebot - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
 • Winddat, una eina per al seguiment de les titulacions oficials
  El web d'indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions, Winddat, neix en el context del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions, com una eina de suport en l'avaluació del desenvolupament dels ensenyaments universitaris. Per aquest motiu presenta evidències en forma d'indicadors homogenis dels resultats acadèmics, el procés de preinscripció, la disponibilitat de recursos, el professorat, els ocupadors i la inserció laboral, entre d'altres; unes evidències necessàries per al diagnòstic del sistema i l'elaboració de les propostes de millora de les titulacions que ofereixen les universitats catalanes.
  Carina Àlvarez Ramos i David Gassiot Andreu - Gestora de projectes i cap de la Unitat d'Informàtica d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008