49

Juliol 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

La inserció laboral dels graduats d'Humanitats al cap de sis anys de graduar-se

Anna Prades Nebot i Lorena Bernàldez Arjona - AQU Catalunya

Els darrers estudis d'inserció laboral duts a terme per AQU Catalunya mostren que les persones graduades de l'àmbit d'Humanitats tenen una situació laboral, al cap de tres anys de l'obtenció del títol, clarament desfavorable respecte de la resta d'àmbits disciplinaris. Aquest estudi té per objectiu esbrinar si els graduats de les titulacions de l'àmbit d'Humanitats aconsegueixen igualar, al cap de sis anys, els titulats de la resta d'àmbits disciplinaris, és a dir, si els graduats de l'àmbit d'Humanitats necessiten més temps per obtenir una bona inserció.

Els resultats obtinguts han estat els següents:

 • L'anàlisi mostra que la qualitat de la inserció laboral continua evolucionant: un terç dels graduats d'Humanitats ha millorat la seva situació laboral.
 • Del col·lectiu que no desenvolupava funcions de nivell universitari tres anys després de l'obtenció del títol d'Humanitats, al cap de sis anys quasi la meitat ha millorat la seva situació laboral, mentre que la resta continua en situació d'inadequació.
 • Les titulacions d'Humanitats que assoleixen llocs de treball adequats necessiten més temps: la situació dels graduats d'Humanitats al cap de sis anys de l'obtenció del títol equival a la situació de la resta de disciplines al cap de tres anys. Aquest resultat dóna suport a la tesi que apunta que la formació universitària, i més en l'àmbit d'Humanitats, és una cursa de fons.

PDF Estudi d'inserció laboral dels graduats d'Humanitats de les universitats públiques catalanes. Seguiment al cap de sis anys

Per realitzar aquest estudi es van enquestar, l'any 2008, els graduats d'Humanitats de la promoció del 2001 que l'any 2005 no desenvolupaven funcions de nivell universitari, i també els qui per mostreig van quedar fora de l'enquesta.


Taula 1. Caracterísitques tècniques
  Població Mostra assolida Percentatge de resposta sobre la població Error mostral
Grup A – Enquestats el 2008 en situació d'inadequació 494 368 74,49% 2,64%
Grup B – Fora de l'enquesta del 2008 per mostreig 637 245 38,46% 5,02%


Evolució dels graduats d'Humanitats al cap de tres anys: el 2008, millor, igual o pitjor que el 2005?

Pel que fa a la situació laboral

 • Dels qui ja estaven en situació d'ocupació, la gran majoria continuen ocupats (93,4%).
 • Hi ha un progrés per als qui estaven en situació d'atur i d'inactivitat: el 94,3% (33 individus) dels aturats i el 71,4% (20) dels inactius el 2005 milloren la seva situació laboral al cap de tres anys, en trobar un lloc de treball. Del total d'inactius, el 28% segueix en la mateixa situació el 2008.

Taula 2. Situació laboral: progrés, estabilitat i deteriorament el 2008
Situació laboral el 2005 - % (n) 2008   
  Progrés Estabilitat Deteriorament
Ocupats - 93,4% (285) 6,6% (20)
Aturats 94,3% (33) 5,8% (2) -
Inactius 71,4% (20) 28,5% (8) -

Progrés: si la situació laboral passada era d'atur o d'inactivitat i en l'actualitat és d'ocupació; Estabilitat: si presenten la mateixa situació del passat. També s'hi han integrat els qui estaven aturats o inactius i NO arriben a la situació d'ocupació; Deteriorament: si la situació laboral passada era d'ocupació i en l'actualitat és d'atur o d'inactivitat.


Pel que fa a l'adequació al lloc de treball

La situació del 2008 és clarament més positiva que la del 2005: quasi la meitat ha progressat (46,5%). Però també se'n pot fer la lectura inversa: més de la meitat dels qui estaven en situació d'inadequació el 2005 (53,5%) encara continuen en les mateixes condicions d'inadequació.

El fet d'haver estat la titulació universitària un requisit per accedir al lloc de treball en el passat sembla que facilita el progrés en l'adequació al cap de tres anys. Així, el percentatge de progrés de les persones a qui van demanar un títol universitari per accedir al seu lloc de treball és del 63,6%, 20 punts superior al percentatge de progrés de les persones a qui no van demanar titulació universitària.


Taula 3. Adequació al lloc de treball: progrés, estabilitat i deteriorament
Adequació el 2005 - % (n) 2008   
  Progrés Estabilitat Deteriorament
Titulació universitària, funcions no pròpies 63,6% (35) 5,5% (3) 30,9% (17)
Cap titulació, funcions no universitàries 43,4% (132) 56,6% (172) -
Funcions no universitàries 46,5% (167) 53,5% (192) -

Progrés: si en la situació passada feien funcions no universitàries en el seu lloc de treball i en l'actualitat les funcions que realitzen són pròpies de nivell universitari; Estabilitat: si presenten la mateixa situació del passat; Deteriorament: si per a la feina del 2005 va ser un requisit tenir un títol de nivell universitari, encara que les funcions que realitzaven no eren pròpies de nivell universitari, i per a la feina actual no els van demanar un títol universitari i les funcions que realitzen no són pròpies de nivell universitari.


El fet de ser un requisit la titulació universitària a l'hora d'accedir al lloc de treball sembla que incrementa la probabilitat d'acabar desenvolupant funcions de nivell universitari. Així, per exemple, el percentatge de persones amb màxima adequació1 és més alt per al grup que té com a requisit una titulació universitària que per als qui no els van exigir cap titulació superior (24% versus 14%) i, a la inversa, el percentatge d'inadequació és més elevat per als qui no els van demanar cap titulació (51% versus 31%).

Comparació dels graduats d'Humanitats amb la resta de graduats sis anys després de l'obtenció del títol

Comparant els resultats dels graduats d'Humanitats al cap de sis anys de l'obtenció del títol amb els dels graduats de la resta d'àmbits al cap de tres anys, trobem:

 • Situació laboral: Els graduats dels àmbits de Ciències Socials, Ciències de la Salut i Àrea Tècnica, al cap de tres anys de l'obtenció del títol, aconsegueixen una taxa d'ocupació superior al 91% el 2005 i superior al 94% el 2008; l'àmbit d'Humanitats, amb el 96%, necessita un total de sis anys per igualar aquest resultat.
 • Tipus de contracte: Sis anys després els graduats d'Humanitats aconsegueixen millorar la taxa de contracte fix (increment en la taxa de contractes fixos), becaris i sense contracte (disminució en la taxa de becaris i sense contracte), però per comparació als altres àmbits presenten una taxa d'estabilitat més baixa i de temporalitat més alta.
 • Adequació: Hi ha una millora lleugera de la situació d'adequació amb funcions no universitàries dels graduats d'Humanitats al cap de tres anys de l'obtenció del títol. Tot i així, sis anys després de l'obtenció del títol continua sent l'àmbit amb una pitjor adequació de les funcions del lloc de treball.
 • Guanys mensuals: La proporció de graduats d'Humanitats sis anys després de l'obtenció del títol amb uns guanys superiors als dos mil euros mensuals millora i se situa en el mateix nivell que la dels graduats de Ciències Socials i Ciències Experimentals.

1 Es considera màxima adequació si el requisit per accedir al lloc de treball és la titulació específica en l'àmbit d'Humanitats i les funcions que s'hi desenvolupen són pròpies de nivell universitari.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008