70

Gener 2014

ARTICLES

Comença la cinquena enquesta d'inserció laboral dels graduats universitaris catalans

Redacció - AQU Catalunya

Comença la 5a enquesta d'inserció laboralLa generació de coneixement és un dels eixos estratègics d'AQU Catalunya. L'Agència té la missió d'avançar-se als nous escenaris que es plantegen i assumir un paper dinamitzador en tot allò adreçat a la millora del sistema universitari català; és a dir, facilitar informació rellevant sobre el funcionament del sistema universitari, per contribuir a l'assoliment de la visió estratègica de les universitats.

Per exemple, AQU Catalunya és pionera a Europa en els estudis d'inserció laboral. Amb més de 55.000 registres, Catalunya disposa d'una de les bases de dades més completa i representativa d'Europa sobre la transició al mercat laboral de la seva població graduada universitària. Després de quatre enquestes d'inserció laboral —realitzades els anys 2001, 2005, 2008 i 2011— i més d'una desena d'investigacions dutes a terme per diferents grups de les universitats catalanes, el cos del coneixement generat comença a ser considerable. Un cos de coneixement que s'incrementarà enguany, ja que precisament el 2014 totes les universitats catalanes, públiques i privades, per mitjà d'AQU Catalunya, inicien la cinquena edició de l'estudi d'inserció laboral dels titulats del sistema universitari català.

L'estudi, que es fa cada tres anys, té dos objectius principals:

  • Conèixer el grau i la qualitat de la inserció laboral de les persones graduades.
  • Recollir informació significativa a escala de titulació per poder millorar els plans d'estudis oferts.

Així, l'enquesta pregunta per l'ocupació (taxa d'ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d'ocupació, etc.), per la qualitat de l'ocupació (si treballen del que van estudiar, funcions que exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i per la satisfacció amb els estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).

La cinquena edició de l'estudi d'inserció laboral presenta les novetats següents:

  • Per primera vegada s'enquesta els graduats dels ensenyaments de màster, motiu pel qual la població a enquestar és un 50% superior respecte de la de l'edició anterior (2011).
  • Per primera vegada s'utilitzarà l'enquesta per Internet, per recollir les dades de les persones que han finalitzat estudis de doctorat i màster internacionals.

Les promocions objecte d'estudi són: cicles (graduats que van finalitzar els estudis l'any 2009 , excepte els de Medicina, que són de l'any 2007), màsters (graduats que van finalitzar els estudis el 2010 i el 2011) i doctorats (que van finalitzar els estudis el 2009 i el 2010). La població de referència a enquestar és de 51.743 persones, i la mostra que es preveu assolir és de 27.848 persones.

  Població de referència (persones) Mostra prevista (persones) Tipus enquesta
Cicles
Graduats el curs 2009-2010 (en el cas de Medicina, són els graduats el curs 2006-2007)
31.734 17.295 Telefònica
Màsters
Graduats els cursos 2009-2010 i 2010-2011
12.370 6.074 Telefònica
4.535
(internacionals: màsters que han tingut almenys un 40% d'estudiants estrangers)
2.372 En línia
Doctors
Graduats els cursos 2008-2009 i 2009-2010
2.135 1.443 Telefònica
969
(internacionals: estudiants estrangers)
664 En línia
TOTAL 51.743 27.848  
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008