70

Gener 2014

ARTICLES

  • Comença la cinquena enquesta d'inserció laboral dels graduats universitaris catalans
    La generació de coneixement és un dels eixos estratègics d'AQU Catalunya. L'Agència té la missió d'avançar-se als nous escenaris que es plantegen i assumir un paper dinamitzador en tot allò adreçat a la millora del sistema universitari català; és a dir, facilitar informació rellevant sobre el funcionament del sistema universitari, per contribuir a l'assoliment de la visió estratègica de les universitats.
    Redacció - AQU Catalunya
  • Les activitats del 2014 d'AQU Catalunya
    El 17 de desembre de 2013 el Consell de Direcció d'AQU Catalunya va aprovar el Pla d'activitats per al 2014, l'elaboració del qual no va ser una tasca fàcil, ja que, si bé el context obligava a ser prudents a l'hora d'incorporar noves activitats que portessin associat un cost econòmic, no impedia ser més atrevits i innovadors en totes aquelles altres que alliberessin recursos i alhora se centressin en qüestions que aportessin cada cop més valor afegit al sistema universitari català.
    Redacció - AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008