84

Gener 2017

EDITORIAL

2017: més reptes!

Josep Joan Moreso - President

Cada any l'encetem amb energies renovades i amb noves idees i projectes que volem anar implantant. Tots ells els recollim al Pla d'activitats que prèviament aprova el Consell de Govern d'AQU Catalunya i que executem gairebé totalment (el nostre grau de compliment del Pla d'activitats acostuma a ser superior al 90%).

El 2017 és un any ple de reptes, alguns de coneguts i altres de nous.

Entre els coneguts destacaríem, per la seva importància i transcendència, la tercera avaluació externa de compliment dels ESG o Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (EEES) per part d'AQU Catalunya (les avaluacions anteriors es van dur a terme els anys 2007 i 2012). Aquesta avaluació, que totes les agències europees han de superar cada cinc anys per continuar sent membres de ple dret d'ENQA i mantenir-se inscrites en el registre EQAR, és clau per garantir el compliment dels objectius que persegueixen els ESG a Europa, que estan completament alineats amb l'enfortiment de l'EEES i l'impuls a la mobilitat dins i fora de les fronteres nacionals.

Un altre repte conegut rau a finalitzar un primer cicle d'acreditacions en el sistema universitari català. Des del 2014 AQU Catalunya ha visitat externament unes 500 titulacions: el 10% s'han acreditat en condicions, el 71% s'han acreditat i el 18% s'han acreditat amb excel·lència. Els resultats de les avaluacions es poden consultar al portal EUC i a EUC Informes.

Evolució de les avaluacions VSMA a titulacions

Així mateix, destacaríem la realització de la sisena enquesta d'inserció laboral als graduats universitaris. Amb més de 30.000 enquestats de totes les universitats catalanes, 31 centres adscrits i, per primer cop, de forma pilot, els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors equivalents a grau, aquesta enquesta s'ha constituït en tot un referent per a la millora de les titulacions del sistema universitari català.

I, en paral·lel, gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i de l'Obra Social "la Caixa", durem a terme la segona edició de l'enquesta d'inserció laboral als ocupadors, que intentarà aprofundir en més sectors, com ara enginyeries, biociències, serveis jurídics, humanitats, etc., per millorar els plans de formació dels titulats i, així, estrènyer els ponts entre els ocupadors i les universitats.

Entre els nous reptes que volem afrontar el 2017, de manera gradual però amb pas ferm, destacaríem el plantejament de la metodologia d'acreditació institucional de centres universitaris. Les universitats són les primeres i les principals responsables de la qualitat dels títols que imparteixen, i l'Agència vol facilitar que tots els centres i les universitats que estiguin preparats tendeixin a ser centres autoacreditats, tal com es reflecteix en el Marc VSMA (2016).

En l'àmbit estratègic, s'haurà d'elaborar un contracte-programa que ha d'establir el marc de relacions entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, i AQU Catalunya per tal de concretar els compromisos de cada part durant els quatre anys de vigència del contracte.

El 2017 també serà l'any en què implantarem l'e-NOTUM, un servei que permetrà realitzar electrònicament les notificacions dels processos d'avaluació del professorat (convocatòries de lector, agregat, catedràtic, sexennis, etc.), amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

I l'any en què farem públics els perfils de professorat lector, agregat i catedràtic per superar les convocatòries d'avaluació d'AQU Catalunya. Aquests perfils han de permetre orientar els candidats en aquests processos d'avaluació.

Finalment, donant resposta a la demanda del Programa Serra Húnter, es definirà un procediment per a l'avaluació del professorat lector que formi part del Programa d'estabilització del tenure-track.

Com veieu, un any amb molta feina, feina intensa, però que mereix la pena per l'impacte positiu que aporta al nostre sistema universitari.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008