Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Activitats

Catàleg de serveis

El nou Catàleg de serveis (2018) estableix quins són els principis d'actuació de l'Agència i identifica les activitats o serveis que ofereix, tot estructurant-los en funció de les principals activitats de l'Agència:

 • Avaluació de les titulacions i institucions
 • Avaluació del professorat universitari
 • Generació de coneixement
 • Internacionalització

 

Pla estratègic 2015-2018

Pla estratègic 2015-2018 La novetat principal d'aquest segon Pla estratègic d'AQU Catalunya és que parteix d'una missió i d'una visió general que defineix quin és el model català d'avaluació i de millora de la qualitat que desitgem. Aquest pla es desglossa, simplificant l'anterior, en els sis eixos estratègics següents: qualitat institucional, qualitat del professorat, generació i transferència de coneixement, internacionalització, direcció estratègica i organització interna.

El Pla estratègic 2015-2018 s'ha redactat amb simplicitat i concreció, i engloba un conjunt d'idees potents per a la millora del sistema universitari català i, en paral·lel, de la mateixa Agència.

El Pla estratègic 2015-2018 persegueix els objectius següents:

 • Assegurar la qualitat tècnica de les activitats
 • Tenir en compte les millors pràctiques internacionals
 • Incrementar la implicació de les universitats
 • Incrementar la visibilitat d’AQU Catalunya entre els diferents grups d’interès, sense perdre rigorositat

 PDF PDF Pla estratègic d'AQU Catalunya 2015-2018

Missió

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és una entitat pública reconeguda internacionalment, la missió de la qual és garantir la qualitat de l'educació superior a Catalunya, tot satisfent estàndards internacionals de qualitat i atenent l'interès que la societat té per una educació superior de qualitat.

La seva activitat es desenvolupa mitjançant:
 • Processos d'anàlisi, avaluació, certificació, auditoria i acreditació.
 • Referents internacionals i una perspectiva orientada cap a la innovació.
 • Mecanismes de transparència i publicitat.
 • La implicació de la comunitat i els agents socials.
 • Persones competents, motivades i satisfetes amb la tasca desenvolupada.
 • El respecte als valors definits prèviament.

Valors

AQU Catalunya actua d'acord amb els valors següents:
 • Integritat i independència: AQU Catalunya demostra independència, flexibilitat i equanimitat en la seva activitat, i basa els seus judicis, fonamentalment, en evidències.
 • Garantia de qualitat: AQU Catalunya garanteix la qualitat de la seva activitat, mitjançant l'avaluació periòdica interna i externa dels seus processos d'acord amb estàndards internacionals.
 • Orientació a l'usuari: AQU Catalunya ofereix un servei àgil, eficient i personalitzat, sensible a les necessitats dels usuaris, i assegura el compliment dels seus drets informant-los dels mecanismes per fer-los efectius.
 • Transparència i rendició de comptes: AQU Catalunya actua amb transparència i disposa d'un sistema d'informació que proporciona dades accessibles, entenedores i útils de les seves activitats i la seva metodologia.
 • Foment de la cooperació: AQU Catalunya promou accions conjuntes amb les institucions d'educació superior, l'Administració, altres agències i organismes nacionals i internacionals amb interessos comuns.
 • Respecte a la diversitat i a l'autonomia universitàries: AQU Catalunya té en compte el caràcter plural de les institucions d'educació superior, com també la seva plena llibertat d'organització i de funcionament i la seva capacitat d'autogovern.
 • Proactivitat: AQU Catalunya pren la iniciativa en el desenvolupament de les seves accions, preveu les necessitats per desenvolupar-les i aporta les solucions que satisfacin l'interès públic.
 • Eficàcia i eficiència: AQU Catalunya assoleix els seus objectius optimitzant els mitjans humans i materials de què disposa.

Eixos

Aquest pla es desglossa en els sis eixos estratègics següents:

Activitats i memòries anuals

Memoria2016AQU Catalunya desenvolupa les activitats a partir de la Planificació d'activitats que aprova el Consell de Govern. Aquest document concreta el Pla estratègic de l'Agència en activitats i projectes anuals. Les activitats realitzades i els resultats obtinguts queden recollits en la Memòria d'activitats anual, també aprovada pel Consell de Govern.

 

2019 PDF Planificació d'activitats  
2018 PDF Planificació d'activitats  
2017 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2016 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2015 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2014 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2013 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2012 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2011 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2010 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2009 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2008 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2007 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2006 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2005 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats
2004 PDF Planificació d'activitats PDF Memòria d'activitats

21.1.2019