el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

97

Abril 2020

 • Youtube

EDITORIAL

La universitat... des de casa

La pandèmia que estem vivint està repercutint en tota mena d’activitats, i la universitat no n’és una excepció. El que sí que és novetat és el repte de com les universitats poden assegurar que tots els estudiants assoleixen els mateixos resultats d’aprenentatge que obtindrien en una situació de normalitat. Fàcil d’anunciar i difícil d’implementar. Impossible si no s’intenta.

A Catalunya, les onze universitats presencials, i la UOC per descomptat, estan preparades per treballar des de casa. Tant el professorat com el personal d’administració i serveis disposen, en general, de la tecnologia per realitzar les seves tasques fora del seu lloc de treball. Però, com pot impactar el treball a distància en la docència? Què és el que preocupa els més de 200.000 estudiants universitaris que tenim a Catalunya?

En primer lloc, cal diferenciar entre tot allò que es pot transmetre en una aula estàndard i el que forçosament s’ha de realitzar en altres entorns d’aprenentatge. Podem assumir que tot allò que es pot aprendre en una aula presencial es pot implementar en una altra de virtual, malgrat que això requereixi tecnologies adequades i un esforç addicional per part del professorat i de l’alumnat.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Mesurar la satisfacció, una eina clau en els processos d'avaluació de l'Àrea de Professorat i Recerca
  El sistema de gestió de la qualitat d'AQU Catalunya està certificat per la norma internacional ISO 9001:2015. En aquest sentit, i per tal d'assegurar i garantir un sistema intern de qualitat sòlid, l'Agència mesura anualment la satisfacció de totes les parts interessades.

  L'objectiu d'aquest article és descriure els diferents mecanismes de què disposa l'Àrea de Professorat i Recerca per mesurar la satisfacció dels usuaris en el servei públic que presta. En concret, en el marc de l'avaluació de les persones que volen accedir a una plaça de professorat contractat a les universitats públiques catalanes i que necessiten disposar d'un informe favorable previ, en el cas de la categoria de professorat lector, i d'una acreditació de recerca o de recerca avançada, per a les categories d'agregat i catedràtic, respectivament.

  Els mecanismes de mesura de la satisfacció són els següents:

  El recull de queixes, agraïments, consultes i suggeriments expressats a la bústia general del web i a la bústia de professorat@aqu.cat. Totes les queixes són tractades com a no-conformitats, i els suggeriments s'avaluen per incorporar-los, si és possible, com a oportunitats de millora. Cal destacar que l'any 2019 s'han contestat 5.839 correus electrònics lligats a l'adreça professorat@aqu.cat. Un cop analitzats el volum i les categories de les consultes, s'han implantat accions per reestructurar, aclarir i fer més accessible la informació a la persona sol·licitant.

  Núria Márquez - Tècnica d'avaluació de l'Àrea d'Avaluació de Professorat i Recerca
 • AQU Catalunya s’ha adherit a la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)
  AQU Catalunya ja consta com una de les 1.940 organitzacions que s'han adherit a la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). L'Agència avalua la recerca del professorat per atendre dos propòsits:

  L'avaluació prèvia per poder ser admès als processos de selecció del professorat contractat a les institucions del sistema d'educació superior de Catalunya, com a requisit que acredita que les persones avaluades disposen d'una capacitat investigadora determinada. Una vegada obtinguda l'acreditació, el procés de selecció i contractació correspon a les institucions d'educació superior, que són les que aproven les convocatòries de professorat, defineixen els requisits d'experiència, especialitat i capacitat desitjats, i seleccionen les persones que millor s'adeqüen als perfils convocats.

  L'avaluació de mèrits de recerca (“sexennis”), associats a retribucions per productivitat per al personal docent i investigador funcionari i contractat, que acredita la realització d'activitat de recerca durant el període avaluat, en els termes previstos en la legislació. En el cas de les universitats públiques, correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, l'assignació de les retribucions corresponents.

  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • L’avaluació del professorat universitari

  Montserrat Llagostera
  Catedràtica de Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

  La Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) d'AQU Catalunya és la responsable d'avaluar i atorgar les acreditacions d'alguna categoria de professorat universitari i de reconèixer els trams de recerca. Anualment, l'Agència publica els criteris per a les diferents avaluacions. És sota aquestes premisses i en el marc d'un procés d'avaluació molt ben definit que treballen els membres de les comissions específiques de la CAR.

  Pel que fa a la Comissió específica de Ciències de la Vida, cada sol·licitud és avaluada per dues persones de la mateixa àrea de la sol·licitud o d'una àrea afí. Posteriorment, la Comissió avalua de manera col·legiada i presencial cada sol·licitud, tenint com a referent les dues avaluacions abans esmentades. Vull emfatitzar que els avaluadors emeten la seva avaluació de forma totalment independent, aplicant els criteris amb responsabilitat i rigor i tenint en compte tant la trajectòria de la persona sol·licitant com els matisos derivats de la seva pròpia avaluació. Aquests mateixos valors regeixen les reunions de la Comissió, la qual, durant el temps que n'he estat membre, ha pres totes les seves decisions per consens, fet que ha comportat de vegades debats molt intensos i profunds.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2020 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008