53

Març 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat en el nou marc per a l'avaluació de la qualitat de les titulacions universitàries

Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

El 2 de juliol de 2010, el Consell de Direcció d'AQU Catalunya va aprovar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de títols oficials. El Marc VSMA vincula de manera lògica els quatre processos d'avaluació que fixa la legislació vigent, a fi d'establir una coherència conceptual i una eficiència més gran en la gestió dels diferents instruments d'avaluació que s'han d'implantar, tant els interns com els externs. El desplegament del Marc VSMA requereix, doncs, un plantejament unitari a l'hora d'abordar el desenvolupament metodològic i operatiu dels quatre processos esmentats anteriorment. La visió conjunta només es pot assolir si una mateixa comissió és la responsable de dur a terme els quatre processos d'avaluació.

Per aquest motiu, el Consell de Direcció ha modificat l'estructura de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ), l'òrgan d'AQU Catalunya responsable de vetllar per la correcta aplicació del conjunt d'instruments i de processos d'avaluació i d'assegurament de la qualitat dels ensenyaments universitaris. La CAQ aprova els instruments d'avaluació de la qualitat i fomenta la coherència, pertinència i qualitat de tots els aspectes que els integren, des del disseny de la metodologia fins a la implantació dels processos i l'anàlisi dels resultats obtinguts. Així mateix, seguint els estàndards europeus, la Comissió ha de garantir a cada moment la imparcialitat en l'emissió de certificats, acreditacions i informes; aquesta és una de les pràctiques que garanteixen la independència de l'Agència.

L'adaptació de la CAQ al nou escenari d'avaluació de títols oficials s'ha realitzat respectant la composició que els estatuts de l'Agència fixen per a aquest òrgan. Així, la CAQ pot estar formada per un màxim de dotze persones més el president o la presidenta. Sis d'aquests membres han de ser-ho del sistema universitari català i la resta han de ser persones de reconegut prestigi internacional. Una de les finalitats de la renovació de la CAQ ha estat integrar tots els processos d'avaluació de la qualitat i facilitar-ne el control efectiu; per això hi ha cinc membres de la CAQ que presideixen comissions específiques d'avaluació (CEA) i un que presideix la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI), tots ells corresponents al sistema universitari català. Completen la Comissió sis acadèmics europeus de reconegut prestigi, dos d'ells espanyols i els altres provinents d'Àustria, de Finlàndia, de França i del Regne Unit. A més, és voluntat de la CAQ convidar a les seves sessions alguns dels professionals i dels estudiants que formen part de les CEA.

Els principals canvis respecte de l'estructura anterior són els següents:

  • La supressió de la Comissió Específica per a l'Avaluació de la Qualitat de Titulacions i Programes i de la Comissió Específica per a l'Avaluació dels Centres i Activitats Universitaris, ja que les funcions que desenvolupaven han quedat superades per les necessitats sorgides arran de l'aprovació del Marc VSMA.
  • La creació de cinc CEA per branques de coneixement (Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura), que són les encarregades d'executar les funcions de verificació, seguiment, modificació i acreditació.
  • La designació dels presidents o les presidentes de les CEA, que alhora són membres de la CAQ. D'aquesta manera s'aconsegueix que els membres de la CAQ participin directament, per mitjà de la presidència de les CEA, en els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions oficials, i no únicament en restin informats.
  • La CEMAI es manté vigent per exercir les funcions de valoració dels mèrits individuals del personal docent, funcionari i contractat, per a l'assignació de complements retributius. El president o la presidenta d'aquesta comissió continuarà formant part de la CAQ.

La nova CAQ es va constituir el passat 24 de gener i va aprovar, entre d'altres, la Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions oficials de grau i màster  i la composició de les CEA.

Organigrama de la CAQ

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008