76

Gener 2015

EDITORIAL

El nou Pla estratègic 2015-2018

Josep Joan Moreso Mateos - President

Pla estratègic 2015-2018 El Consell de Direcció d'AQU Catalunya ha aprovat el Pla estratègic que caldrà desplegar durant el període 2015-2018.

Aquest Pla estratègic no és el primer per a l'Agència. Concretament, el 2001 va aprovar un pla d'actuació que era una aproximació a l'elaboració d'un pla estratègic, i el 2009 va aprovar, ara sí, el primer Pla estratègic per al període 2009-2012. Aquest Pla es va complir de forma raonable, tot i ser la primera experiència que l'organització tenia en el desplegament d'un pla estratègic, i malgrat les restriccions pressupostàries sobrevingudes.

El nou Pla estratègic, com és lògic, parteix de l'anterior. S'hi inspira, però clarament marca una nova orientació afavorida per l'evolució de l'Agència i del context del nostre sistema universitari.

Deixeu-me que em centri en les principals diferències respecte de l'anterior, algunes d'estructura i també, com no podia ser d'una altra manera, de contingut.

Pel que fa a l'estructura, podem dir que el nou Pla manté la missió i els valors d'actuació, hi incorpora una visió global i, el més rellevant, simplifica els vuit eixos de l'anterior en sis: qualitat institucional (abans avaluació d'institucions i titulacions), qualitat del professorat (abans avaluació del professorat), generació i transferència de coneixement (abans anàlisi del sistema d'educació superior), internacionalització (abans relacions externes), direcció estratègica (abans comunicació i estudiants) i organització interna (abans direcció i organització, i persones).

Pel que fa al contingut, comparant la nomenclatura dels eixos dels dos plans estratègics, ja es pot intuir el salt evolutiu de l'antic al nou Pla. Caldria destacar, però, les quatre novetats que globalment creiem que són més rellevants.

La primera és que en el Pla de l'any 2009 es perseguia, en relació amb els eixos que són la raó de ser —el moll de l'os— d'AQU Catalunya, l'avaluació, un terme amb una càrrega d'acció evident, i el del 2015, en canvi, se centra en la qualitat, un terme que comporta tenir o no tenir unes propietats. Aquest salt no és menor, és fruit de l'evolució de l'activitat de l'Agència i també del context. Cal recordar que l'any 2009 la normativa estatal excloïa les agències com la catalana de realitzar els informes previs al procés de verificació, si no era per mitjà d'un conveni amb ANECA. Per tant, queda plenament justificat que aleshores es plantegés com a objectiu estratègic poder desenvolupar de forma autònoma l'activitat normal que se suposa que ha de tenir una agència de qualitat. I, un cop superada aquesta fase, per al període 2015-2018 s'evoluciona cap a enfortir la qualitat del sistema universitari.

La segona novetat és que la qualitat de les institucions i del professorat es planteja des d'un enfocament institucional. El període 2015-2018 ha de ser el període que afavoreixi la implantació d'un model d'avaluació institucional: cal tendir cap a models més eficients i que valorin el funcionament dels centres, que són els responsables últims del bon funcionament de les titulacions universitàries, i cal evolucionar cap a la certificació de centres per atorgar-los més autonomia, i centrar les activitats de l'Agència en qüestions de reforç i impuls de l'assegurament de la qualitat. I en el cas del professorat també, clarament, apareix la visió més institucional de donar suport a la millora de les polítiques de professorat de les universitats catalanes, amb una visió integrada de l'avaluació dels centres.

La tercera novetat la trobem en l'àmbit de la transferència de coneixement i del tractament de la informació. El 2009 el plantejament era posar a la disposició de la societat tota la informació accessible, clara, completa i actualitzada —cosa que es va fer—, mentre que el repte que es planteja en el nou Pla estratègic és que la informació l'hem de saber traslladar, respectant la naturalesa dels projectes i el rigor, de maneres diferents en funció dels grups d'interès als quals s'adreça, per facilitar la presa de decisions. Ja no solament és posar la informació a la disposició de la societat, sinó que aquesta informació ha de ser rellevant i ha de ser útil per a les persones que la consultin. Per tant, volem fomentar el tractament del coneixement que anem generant per tal de millorar el sistema.

Finalment, i d'acord amb les necessitats de les universitats catalanes, en aquest nou període l'Agència ha de ser un instrument que ha d'internacionalitzar la seva activitat. Si en el Pla anterior es plantejava la creació de relacions externes, en aquest nou Pla es pretén impulsar una política de cooperació i d'aliances que permeti donar suport a la internacionalització del sistema universitari català i potenciar-la.

Els plans estratègics, per pròpia definició, han de ser ambiciosos i han de servir per canviar. I AQU Catalunya vol canviar per adaptar-se a les noves necessitats i als reptes que provenen tant de les universitats catalanes com de les demandes exteriors. Vivim en un món globalitzat que no permet caure en autocomplaences paralitzants. El sistema universitari català és exigent, molt dinàmic i està entre els millors sistemes universitaris del món, i l'Agència ha de saber donar resposta a les seves demandes, comptant amb la seva col·laboració. Esperem que aquest nou Pla esdevingui una eina adequada per aconseguir-ho.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008